Tikkurila Everal Metal Primer

Farba gruntująca do podłoży ocynkowanych, aluminiowych i stalowych

Szybkoschnąca, matowa farba akrylowo-poliestrowa do gruntowania podłoża stalowego, stali ocynkowanej, kwasoodpornej,  aluminium.  Posiada dobrą przyczepność do trudnych podłoży. Nowoczesny układ inhibitorów korozji zapewnia skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne przez wiele lat.

Farba jest wygodna w stosowaniu - posiada dobrą przyczepność do trudnych podłoży.  Jej atutem jest także szybki czas schnięcia. Farba zabezpiecza podłoże i przygotowuje je do nałożenia farby nawierzchniowej.

Zastosowanie:

Farba przeznaczona do gruntowania elementów metalowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, m.in.: dachów, rynien, parapetów, balustrad, rur spustowych, stelaży i innych konstrukcji metalowych. Może być stosowana pod nawierzchniowe farby alkidowe: Tikkurila Everal High Gloss [90], Tikkurila Everal Semi Gloss [70], Tikkurila Everal Semi Matt [30], Tikkurila Everal Mat [10], Tikkurila Panssarimaali oraz chlorokauczukowe Tikkurila Everal Extra [80].

Kolory:

Jasny szary, czerwony tlenkowy.

Wielkość opakowań:

1l, 3l, 10l

Wydajność:

Do 12 m2/l przy jednokrotnym gruntowaniu.

Dane techniczne:

  • Stopień połysku:

Mat

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat.A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. - 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być czyste, suche, pozbawione kurzu, pyłu, tłuszczu oraz wszelkich ognisk korozyjnych. Brud, wodorozcieńczalne sole, smary i oleje dokładnie usunąć detergentem Tikkurila Panssaripesu Cleaning Agent. Spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Podłoże aluminiowe i powierzchnie cynkowe nie poddane eksploatacji zmatowić za pomocą papieru ściernego lub umyć wodą z piaskiem pod wysokim ciśnieniem. Ewentualne ogniska korozyjne usunąć za pomocą metalowej szczotki lub przez obróbkę mechaniczną do stopnia czystości St2 wg PN EN-ISO 8501.

Warunki nakładania:

Temperatura powietrza i podłoża powinna być większa niż +5°C lecz nie większa niż +40°C, wilgotność względna powietrza max. 80%.

Narzędzia nakładania:

Pędzel, wałek lub natrysk pneumatyczny bądź hydrodynamiczny.

Nakładanie:

Farbę stosować bez rozcieńczania. Wymieszać bezpośrednio przed aplikacją i nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku pneumatycznego bądź hydrodynamicznego. W przypadku natrysku pneumatycznego rozcieńczyć w ilości do 10%. Wyrób rozcieńczony może być używany wyłącznie na instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych. Malować jedno-, lub dwukrotnie w zależności od stanu podłoża, przestrzegając zalecanego czasu schnięcia pomiędzy kolejnymi warstwami. W celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni, przed malowaniem emalią nawierzchniową zaleca się przeszlifowanie zagruntowanej powierzchni papierem ściernym.

Czas schnięcia:

Suchość dotykowa po 3 godz. Nakładanie kolejnej warstwy po 6 godz. w warunkach normalnych (temp. +20±2°C, wilgotność względna powietrza 55±5%). Malowanie emalią nawierzchniową po 24 godz. 

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Czyścić ksylenem bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Transport i składowanie:

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5 do+25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych z uwagi na spełnienie wymogów punktu 2.2.3.1.5 nie podlegają przepisom ADR.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:  

Zawiera: octan butylu, Solwent nafta (ropa naftowa), lekka zawierająca węglowodory aromatyczne. Uwaga! Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera akrylan butylu, bezwodnik ftalowy, Kwasy tłuszczowe, C18-nienasycone, dimery, produkty reakcji z N,N-dimetylo-1,3-propanodiaminą i 1,3 propanodiaminą i oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia/otwartego ognia. Palenie wzbronione. Unikać uwolnienia do środowiska. Produkt posiada Atest Higieniczny.