Tikkurila Super White

Farba lateksowa do ścian i sufitów.

Wysokiej jakości wodorozcieńczalna farba lateksowa, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Farba pozwala uzyskać efekt eleganckiej, śnieżnej bieli o głęboko matowym wykończeniu. Zaletą farby jest wysoka wydajność, odporność na delikatne przemywanie i siła krycia.  Gwarantuje jednolite, matowe wykończenie bez smug i pasów oraz zapewnia trwałość powłoki i koloru w czasie.

Zastosowanie:

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej i służby zdrowia (szpitale – z wyłączeniem ścian wokół umywalek, zlewozmywaków i pomieszczeń wymagających dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ścian, szkoły i przedszkola) oraz w zakładach branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych oraz zagruntowanych małych elementów z drewna i metalu po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim gruntem. Farba może być stosowana do dekoracyjnego malowania betonu.

Wielkość opakowań:

2,5 l; 10 l

Wydajność:

Do 12 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Uzależniona jest od: chłonności i tekstura podłoża, metody aplikacji oraz koloru.

Kolory:

Biała.

Przydatne informacje:

  • Bezpieczna receptura przyjazna środowisku oraz osobom wrażliwym i ze skłonnościami do alergii: 

- Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

- Minimalna zawartość lotnych związków organicznych.

  • Wysoka wydajność i siła krycia.
  • Trwałość powłoki i koloru w czasie.
  • Doskonałe własności aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia. 

Dane techniczne:

  • Stopień połysku:

Pełny, głęboki mat

  • Zawartość części stałych:

Ok. 55% wag.

  • Gęstość:

ok. 1,45 g/cm3

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 30 g/l.

Produkt zawiera minimalne ilości lotnych związków organicznych poniżej 30 g/l.

  • Spoiwo:

Dyspersja akrylowa.

  • Przechowywanie:

Wyrób powinien być magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż 5° C i nie wyższej niż 25°C, chroniąc przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Usunąć pleśń oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do wypełnienia ubytków i pęknięć w podłożu oraz wyrównania powierzchni ścian i sufitów należy zastosować odpowiednia szpachlówkę. Upewnić się, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcześniej malowane farba z połyskiem są zmatowione. W przypadku luźno związanych i skredowanych podłoży zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.

Powierzchnie niemalowane: Tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką, w razie potrzeby zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit lub farbą Tikkurila Super White rozcieńczoną 10% wody. Stabilne, niepylące tynki cementowe i cementowo-wapienne malować dwu-trzykrotnie farbą Tikkurila Super White bez uprzedniego gruntowania.

Powierzchnie uprzednio malowane: Tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką, w razie potrzeby zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit lub farbą Tikkurila Super White rozcieńczoną 10% wody. Stabilne, niepylące tynki cementowe i cementowo-wapienne malować dwu-trzykrotnie farbą Tikkurila Super White bez uprzedniego gruntowania.

Powierzchnie malowane farbą klejoną lub wapienną: Farbę wapienną lub klejową usunąć całkowicie. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką, w razie potrzeby zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit lub farbą Tikkurila Super White rozcieńczoną 10% wody. Jeżeli powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona pomalować dwu-trzykrotnie farbą Tikkurila Super White bez uprzedniego gruntowania.

Uwaga: Należy sprawdzić, czy malowany element jest stabilny i spójny, np. czy zastosowana gładź/masa szpachlowa po lekkim przetarciu ręką „sypie się” pyli i pozostawia na dłoni wyraźny ślad – to oznacza, że podłoże jest sypkie, niespójne i należy zastosować preparat Tikkurila Suprabilit.
Na podłożach uprzednio malowanych należy wykonać wymalowanie próbne na małej powierzchni. Uzyskanie pożądanego efektu decyduje o zastosowaniu produktu.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, stabilne, pozbawione elementów luźno związanych z podłożem, temperatura powietrza od +5° C do +25° C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Wałek, pędzel, natrysk.

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby do 5% wodą.

Nakładanie:

Bezpośrednio przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 2-3 warstwy Tikkurila Super White. Taśmę malarską odkleić natychmiast po zakończeniu malowania, zanim farba wyschnie.

Czas schnięcia:

Farba schnie około 1 godziny. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5˚C do +25˚C.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Transport i składowanie:

Wyrób powinien być transportowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmujących się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu, po tym czasie nadają się do użytkowania. Rekomendacja PTA – Tikkurila Super White jest polecana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Na podstawie wykonanych badań, niezależna komisja ekspertów potwierdziła, że produkt jest bezpieczny dla osób szczególnie wrażliwych i ze skłonnościami do alergii. Po wymalowaniu i wywietrzeniu pomieszczenia produkt użyty zgodnie z przeznaczeniem nie wykazuje działania alergizującego. LZO - Kategoria A/a 30 g/l - produkt zawiera minimalną ilość lotnych związków organicznych poniżej 2 g/l. Produkt posiada Atest Higieniczny.