Tikkurila Paneeli Ässä

Akrylowy lakier do wnętrz

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy o niskiej emisji zapachu, przeznaczony do lakierowania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Tikkurila Paneeli Ässä zawiera składnik zabezpieczający przed skutkami promieniowania UV i jest dostępny w wersji matowej oraz półmatowej.

Zastosowanie:

Wewnętrzne panele drewniane, ściany, sufity, drzwi oraz powierzchnie z cegły i betonu. Tikkurila Paneeli Ässä może być również stosowany jako powłoka ochronna na podłożach bejcowanych. Nie należy stosować go do lakierowania podłóg i mebli.

Wielkość opakowań:

0,9 l; 2,7 l

Wydajność:

8-12 m2/l na warstwę. Rzeczywista wydajność jest uzależniona od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości, zawartości wilgoci w podłożu i metody aplikacji.

Kolory:

Kolory z karty Tikkurila Interior Lacquer Colour Card.

Dane techniczne:

  • Baza:

EP

  • Zawartość części stałych:

Ok. 24%

  • Gęstość:

1 kg/l (ISO 2811)

  • Stopień połysku:

Mat

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Podłoże musi być oczyszczone i suche, bez śladów zabrudzenia tłuszczem, olejem, woskiem i bez innych zabrudzeń powierzchniowych. Powierzchnie surowego drewna należy zmyć czystą wodą w celu odsłonięcia luźnych włókien, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym. Dokładnie usunąć istniejące powłoki malarskie będące w złym stanie technicznym. Do czyszczenia, wypełniania pęknięć, otworów po gwoździach i innych uszkodzeń drewna stosować odpowiednie środki. Wszystkie powierzchnie uprzednio szpachlowane lub pokryte farbą z połyskiem należy dokładnie zeszlifować i wyrównać. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Pędzel lub natrysk.

Do aplikacji Tikkurila Paneeli Ässä najlepiej stosować pędzle z włosia poliestrowego lub nylonowego.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do 5%.

Malowanie:

Dokładnie wymieszać lakier przed użyciem i podczas aplikacji. Nakładać 2 lub 3 warstwy Tikkurila Paneeli Ässä, w zależności od stanu podłoża i wymaganej głębi koloru. Lakier nakładać zawsze zgodnie z kierunkiem włókien i unikać nakładania się pociągnięć pędzla. Ostateczny kolor uzależniony jest od gatunku drewna, tj. od pierwotnego koloru i twardości. Wybrany poziom połysku osiągany jest po nałożeniu 2 warstw lakieru.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj lakier jest powierzchniowo suchy po 0,5 godziny i gotowy do nałożenia kolejnej warstwy po 2-3 godzinach. Powierzchnię można użytkować następnego dnia, jednak ostateczna twardość osiągana jest po 2 tygodniach. Do tego czasu należy unikać czyszczenia czy dużego nacisku na lakierowanej powierzchni. 

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste puszki należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

Transport i składowanie:

Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID).

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Lakier przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.