Beckers Malartvatt

Środek do czyszczenia powierzchni przed malowaniem.

BECKERS MÅLARTVÄTT to środek do czyszczenia powierzchni przed malowaniem. Produkt ten jest alkalicznym środkiem czyszczącym. Stosuje się go przed malowaniem na wszystkich typach powierzchni wewnątrz budynku. Usuwa tłuszcz i inne zanieczyszczenia. Oczyszczone powierzchnie po spłukaniu i wysuszeniu nadają się świetnie do przemalowywania. Środek ten łatwo ulega biodegradacji i spełnia wysokie wymogi ochrony środowiska.

Opis produktu

BECKERS MÅLARTVÄTT to środek do czyszczenia powierzchni przed malowaniem. Produkt ten jest alkalicznym środkiem czyszczącym. Stosuje się go przed malowaniem na wszystkich typach powierzchni wewnątrz budynku. Usuwa tłuszcz i inne zanieczyszczenia. Oczyszczone powierzchnie po spłukaniu i wysuszeniu nadają się świetnie do przemalowywania. Środek ten łatwo ulega biodegradacji i spełnia wysokie wymogi ochrony środowiska.

Sposób stosowania

Przygotowanie:

Do czyszczenia i konserwacji lekko zabrudzonych powierzchni: dodać 25 ml (ok. 2 łyżek stołowych) do ok. 10 litrów wody. Do czyszczenia przed malowaniem: 100 ml środka do ok. 1 litra wody. Stosowanie: Nanosić środek gąbką lub szczotką od dołu do góry. Po kilku minutach spłukać obficie wodą. W przypadku powierzchni silnie zabrudzonych, przed spłukaniem zdrapać pozostałości. Podczas malowania należy postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Uwagi: 1. Długotrwała ekspozycja roztworu na szkło i płytki ceramiczne może powodować ich korozję. 2. Przy mieszaniu środka BECKERS MÅLARTVÄTT w wodzie nie używać naczyń aluminiowych, lecz pojemników ze stali nierdzewnej lub z plastiku; nie używać pojemników do przechowywania napojów i jedzenia. Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda.

Opakowania
1 l i 5 l

Wskazówki BHP i ppoż.
Działa drażniąco na skórę i oczy. Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Pomieszczenia podczas i po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt zawiera amfoteryczne środki powierzchniowo czynne w ilości <5% oraz niejonowe środki powierzchniowo czynne w ilości <5%. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszki należy przekazać do odzysku lub unieszkodliwienia.

Transport i przechowywanie
Chronić produkt przed mrozem. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.

Parametry techniczne
Gęstość: 1100 kg/m3

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Informacje i zalecenia podane w karcie katalogowej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu, należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.