Tikkurila Liitu

Wodorozcieńczalna farba do malowania tablic

Z wodorozcieńczalną farbą tablicową możesz uzyskać efekt powierzchni tablicowej na ścianie, meblach czy nawet małych elementach wystroju wnętrz - w tradycyjnym czarnym kolorze lub w dowolnie wybranym z palety ponad 13 tys. kolorów z mieszalnika. Tablica zaaranżowana w odpowiednim miejscu pomoże w codziennym funkcjonowaniu. Może pełnić funkcję notatnika lub miejsca na zostawienie wiadomości dla pozostałych domowników.

Zastosowanie:

Ściany i meble. Do tworzenia powierzchni tablicowych. Podczas pisania kredą, kreda dobrze przylega do pomalowanej powierzchni oraz łatwo można ją zetrzeć.

Wielkość opakowań:

Baza A i C: 0,9l.

Kolor Czarny: 0,33l, 1l

Wydajność:

8 - 10 m2/l

Kolory:

Kolory z karty Tikkurila Symphony, NCS, RAL.

Gotowy kolor: Czarny (nr 202).

Dane techniczne:

  • Baza:

A i C

  • Stopień połysku:

Mat

  • Odporność na ścieranie:

Odporność na ścieranie na mokro: PN-EN 13300 klasa I, ISO 11998.

  • Zawartość części stałych:

ok. 39% (w zależności od koloru)

  • Gęstość:

ok. 1,2 kg/l (w zależności od koloru) (ISO 2811)

  • Przechowywanie:

Chronić przed mrozem.

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/d. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz z niemalowanej powierzchni. W razie potrzeby wszelkie ubytki powierzchni zaszpachlować odpowiednią szpachlówką Tikkurila Presto. Zeszlifować powierzchnię i usunąć kurz po szlifowaniu. Ściany zagruntować przy użyciu Tikkurila Optiva Primer lub Tikkurila Feelings Universal Primer, meble zagruntować używając odpowiedniego podkładu gruntującego.

Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć całą powierzchnię przed malowaniem za pomocą Tikkurila Maalipesu Cleaning Detergent zgodnie z instrukcją dla tego produktu. Pozostawić do wyschnięcia. Zeszlifować powierzchnię i usunąć kurz po szlifowaniu. Wypełnić wszelkie ubytki i pęknięcia odpowiednią szpachlówką Tikkurila Presto. W razie potrzeby, zagruntować odpowiednim produktem takim jak Tikkurila Optiva Primer lub Tikkurila Feelings Universal Primer lub innym odpowiednim podkładem gruntującym. Jeśli powierzchnia była wcześniej malowana Tikkurila Liitu, malowanie konserwacyjne może być wykonywane bezpośrednio na starej powierzchni farby, bez potrzeby szlifowania i gruntowania.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane powinny być czyste i suche, temperatura powietrza co najmniej +8°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Wałek, pędzel lub natrysk.

- Dla natrysku konwencjonalnego: ciśnienie 3-4 bary, zalecana dysza: 1,6-1,8 mm, produkt rozcieńczyć 15-30% obj.

- Dla natrysku bezpowietrznego: ciśnienie 140-160 bar, zalecana dysza: 0,011"-0,013", produkt rozcieńczyć 0-5% obj.

- Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego: ciśnienie 140-160 bar, ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 2 bar, zalecana dysza: 0,011"-0,013", produkt rozcieńczyć 0-5% obj.

Nakładanie:

Wyrób dokładnie wymieszać przed malowaniem. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą. Nałożyć 1-2 warstwy produktu na całej powierzchni za pomocą wałka z krótkim włosiem, pędzla lub natrysku.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, ponowne malowanie po ok. 6 godzinach.  Produkt jest gotowy do użycia po około 1 tygodniu.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Konserwacja:

Najwcześniej 1 miesiąc po zastosowaniu można czyścić powierzchnię neutralnym detergentem (pH 6-8), używając miękkiej szczotki, gąbki lub szmatki. Bardzo brudne powierzchnie mogą być czyszczone detergentem o lekkim odczynie alkalicznym (pH 8-10) przy użyciu szmatki lub gąbki. Delikatnie spłukać powierzchnie po myciu. Przy rozcieńczaniu detergentu należy przestrzegać instrukcji producenta.

Produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po 1 miesiącu, dlatego też do tego czasu trzeba obchodzić się z pomalowaną powierzchnią odpowiednio delikatnie. Jeśli powierzchnia ma być czyszczona od razu po malowaniu, należy użyć miękkiej szczotki, szmatki lub mopa.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Transport i składowanie:

Chronić przed mrozem. ADR: nie klasyfikowany.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:  

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i 2,4,7,9-tetrametylodec-5-yn-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Produkt posiada Atest Higieniczny.