Tikkurila Everal Primer

tikkurila everal primer

Tikkurila Everal Primer to alkidowy grunt do drewna najnowszej generacji przeznaczony do gruntowania surowych powierzchni drewnianych, a także suchego betonu, tynku, powierzchni szpachlowanych, ceglanych i gipsowych. Idealnie sprawdzi się również do gruntowania powierzchni wcześniej malowanych farbami wapiennymi lub klejowymi.

Grunt Tikkurila Everal Primer ma postać matowej farby alkidowej o tiksotropowej konsystencji. Dzięki temu nie ścieka z pionowych powierzchni umożliwiając dokładne gruntowanie nawet trudnodostępnych płaszczyzn.

Produkt znajduje również zastosowanie podczas gruntowania elementów drewnianych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń, takich jak: drzwi, ościeżnice, ramy okienne, meble i drewniana galanteria.

Szukasz innych produktów Tikkurila?

Odwiedź Studio Farb Pigmentologia przy ulicy Franciszka Klimczaka 13.

W naszym sklepie stacjonarnym znajdziesz bogaty wybór produktów Tikkurila – od gruntów i farb gruntujących, przez farby do ścian i sufitów, po produkty do dekoracji wnętrz.

Zastosowanie:

Farba przeznaczona jest do gruntowania surowych powierzchni drewnianych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń, takich jak drzwi, meble, framugi. Wyrób nadaje się również do gruntowania ścian i sufitów w łazienkach, kuchniach, klatkach schodowych i korytarzach pod powierzchniowe emalie alkidowe.

Wielkość opakowań:

0,9 l

Wydajność:

10-12 m2/l przy jednokrotnym gruntowaniu.

Kolory:

Biały i jasne odcienie z karty Tikkurila Symphony i NCS.

Dane techniczne:

  • Baza:

AP

  • Stopień połysku:

Mat    

  • Odporność na szorowanie na mokro:

Dobra dla zwykłych detergentów.

  • Odporność chemiczna:

Powłoka nieodporna na agresywne rozpuszczalniki, np. typu nitro, ksylen. Farba posiada odporność na terpentynę i benzynę lakierniczą (nie dotyczy powłok w zanurzeniu).

  • Odporność na oleje i smary:

Odporna na tłuszcze roślinne i zwierzęce.

  • Odporność na naświetlanie:

Dobra.

  • Gęstość:

ok. 1,62 g/cm3

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/g. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 350 g/l. Produkt zawiera poniżej 350 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche, pozbawione kurzu, pyłu i tłustych plam.

Powierzchnie uprzednio malowane: Zmyć odpowiednim środkiem, a następnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć łuszczące się fragmenty starej powłoki malarskiej przy pomocy skrobaka. Powierzchnie twarde i gładkie zmatowić papierem ściernym, po czym dokładnie odpylić.

Warunki nakładania:

Prace malarskie prowadzić w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Pędzel, wałek lub natrysk pneumatyczny.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Rozcieńczanie:

Tikkurila Everal Thinner 1050

Malowanie:

Farbę nakładać jedno-, dwukrotnie pędzlem lub wałkiem. Przy malowaniu natryskiem rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 dodając do 10% objętościowych rozcieńczalnika. W celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni przed malowaniem nawierzchniową emalią zaleca się przeszlifowanie zagruntowanej powierzchni papierem ściernym.

Czas schnięcia:

Szlifowanie i nakładanie kolejnych warstw po 16 godz. w warunkach normalnych (temp. +20±2°C, wilgotność względna powietrza 55±5%).

Czyszczenie narzędzi:

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia należy czyścić rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 lub benzyną lakierniczą bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Transport i składowanie:

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:  

Uwaga! Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia/otwartego ognia. Palenie wzbronione. Unikać uwolnienia do środowiska. Produkt posiada Atest Higieniczny.