Tikkurila Suprabilit

Preparat do gruntowania i wzmacniania podłoża, koncentrat

Produkt zawierający specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania chłonnych podłoży przed malowaniem. Wzmacnia i zmniejsza chłonność podłoża. Zwiększa przyczepność farb dekoracyjnych. 

Zastosowanie:

Malowanie gładzi szpachlowych, płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych.

Wielkość opakowań:

1 l; 5 l

Wydajność:

18 m2/l (dotyczy produktu rozcieńczonego 1:1),wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników jak porowatość, struktura podłoża oraz metoda aplikacji.

Kolory:

Bezbarwny

Dane techniczne:

  • Gęstość:

ok. 1,01g/cm3

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kategoria A/h Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. –30g/l. Produkt zawiera poniżej 30g/l.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Farbę wapienną lub klejową usunąć. Następnie nałożyć jedną warstwę impregnatu gruntującego w razie konieczności nałożyć kolejną warstwę po 4h.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, a temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C przy wilgotności względnej poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Wałek, pędzel, natrysk.

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Malowanie:

Przed przystąpieniem do malowania impregnat należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1, a następnie dokładnie wymieszać. Nałożyć jedną warstwę impregnatu za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. W szczególnych przypadkach przy powierzchniach słabo związanych preparat rozcieńczać maksymalnie 20% wody.

Czasy schnięcia:

Malowanie warstwy nawierzchniowej najkorzystniej przeprowadzić po min. 4 godzinach.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości impregnatu.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

Transport i składowanie:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura transportowania i magazynowania powinna wynosić +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt posiada Atest Higieniczny.