Tikkurila Otex Adhesion Primer

Specjalistyczna farba gruntująca

Szybkoschnąca farba gruntująca o głęboko matowym wykończeniu. Zapewnia bardzo dobrą przyczepność do problematycznych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie:

Drewno, szkło, płytki ceramiczne, włókno szklane, PVC, ocynkowane płyty metalowe, aluminium oraz podłoża uprzednio malowane farbami alkidowymi lub utwardzanymi kwasami.

Wielkość opakowań:

0,9 l; 2,7 l

Wydajność:

8-10 m2/l na warstwę. Grubość mokrej warstwy wynosi ok. 100-125 µm przy jednokrotnym malowaniu, sucha warstwa ma grubość ok. 50-70 µm. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości, zawartości wilgoci w podłożu i metody aplikacji.

Kolory:

Dostępna w odcieniu bieli i kolorach Tikkurila Symphony. Odwzorowanie jasnych kolorów nie jest doskonałe.

Dane techniczne:

  • Baza:

AP i C

  • Zawartość części stałych:

ok. 48%

  • Gęstość:

ok. 1,4 kg/l

  • Stopień połysku:

Pełny mat

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/i. Dopuszczalna zawartośd LZO od 2010 r. –500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Podłoże musi być oczyszczone i suche, bez śladów rdzy, zabrudzenia tłuszczem, olejem, woskiem i innymi nieczystościami oraz pozbawione elementów luźno z nim związanych. Zaleca się stosowanie środków czyszczących oraz przeciwpleśniowych firmy Tikkurila. Sęki oraz miejsca żywiczne należy pokryć odpowiednim preparatem. Wszelkie pęknięcia, otwory po gwoździach i inne uszkodzenia należy wyrównać zalecaną do tego celu szpachlówką marki Tikkurila. Wszelkie nierówności na ścianach uprzednio malowanych farbami olejnymi lub szpachlowanych należy dokładnie zeszlifować i wyrównać. Zszorstkować papierem ściernym lub inną metodą mechaniczną podłoża z aluminium, metalowych płyt i płytek ceramicznych. Wszystkie powierzchnie powinny być starannie przygotowane do malowania.

Ze względu na dużą różnorodność i jakość plastiku, przed przystąpieniem do malowania całej powierzchni należy przetestować działanie rozcieńczalnika oraz przyczepność farby do podłoża.
W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, zawartość wilgoci w podłożu poniżej 20%, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Pędzel, wałek lub natrysk.

Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować końcówkę 0,011"-0,015" i rozcieńczyć produkt do 10% rozcieńczalnikiem do natrysku.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby, do aplikacji pędzlem lub wałkiem farbę rozcieńczyć do 5% benzyną lakierniczą.

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Aplikować za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba osiąga pyłosuchość po 1 godzinie. Nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powodują wydłużenie czasu schnięcia.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.

Transport i składowanie:

Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450l nie jest objęty przepisami ADR/RID.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Produkt zawiera: benzynę ciężką hydroodsiarczoną (ropa naftowa). Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do kanalizacji. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny.