Tikkurila Optiva Primer

Farba do gruntowania ścian i sufitów

Farba była dostarczana przez firmę Pigmentologia, na wieżowiec mieszkalny przy ul. Złota 44 w Warszawie.

Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Głęboko penetruje podłoże oraz trwale je wzmacnia.  Wyrównuje chłonność, co umożliwia równomierne rozkładanie się farby nawierzchniowej. Dzięki zastosowaniu gruntu rośnie wydajność i przyczepność farby nawierzchniowej. Dużą zaletą jest możliowść barwienia w mieszalniku. Dzięki temu można uzyskać jeszcze lepsze krycie farby nawierzchniowej, co jest szczególnie istotne zwłaszcza w przypadku ciemnych kolorów.

Zastosowanie:

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków i gładzi gipsowych, cementowo-wapiennych, podłoży betonowych.

Przydatne informacje:

• Zmniejsza chłonność podłoża.

• Ujednolica gruntowaną powierzchnię.

• Zwiększa wydajność farb nawierzchniowych z rodziny Optiva.

• Standardy jakości i ekologia:

Ekologia jest wpisana w cele, którymi kieruje się marka Tikkurila. Farby Tikkurila Optiva są wyrazem najwyższej dbałości o środowisko oraz nasze zdrowie. Spełniają rygorystyczne normy ekologiczne.
Certyfikat Ecolabel – Tikkurila Optiva Primer jest wyróżniona Europejskim Znakiem Ekologicznym EU Ecolabel, który jest świadectwem najwyższych standardów jakości i odpowiedzialności za środowisko. Uznawany w 25 krajach UE. Przyznawany tylko wyrobom, które przeszły rygorystyczne testy oraz spełniają najwyższe normy ekologiczne. Nr przyznanej licencji dla farb TIKKURILA OPTIVA PL/07/004.

Rekomendacja PTA – Tikkurila Optiva Primer jest polecana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Na podstawie wykonanych badań, niezależna komisja ekspertów potwierdziła, że produkt jest bezpieczny dla osób szczególnie wrażliwych i ze skłonnościami do alergii. Po wymalowaniu i wywietrzeniu pomieszczenia produkt użyty zgodnie z przeznaczeniem nie wykazuje działania alergizującego.

Wielkość opakowań:

0,9 l, 2,7 l, 9 l

Wydajność:

6–8 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność uzależniona jest od takich czynników, jak porowatość i struktura podłoża oraz metoda aplikacji.

Kolory:

Jasne odcienie z karty kolorów Tikkurila Symphony. Z uwagi na specyfikę produktu uzyskany odcień może nie być identyczny z występującym w karcie kolorów.

Dane techniczne:

  • Stopień połysku:

Pełny mat

  • Zawartość części stałych:

Min. ok. 50% wag ( w zależności od odcienia)

  • Gęstość:

ok. 1,4 g/cm³

  • Termin ważności:

5 lat

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/g. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 2 g/l LZO, piętnastokrotnie poniżej wymaganej normy; Kategoria A/g.

Instrukcja stosowania:

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, a temperatura powietrza nie może być niższa niż +5° C i nie wyższa niż +25° C, przy wilgotności względnej poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Wałek, pędzel, natrysk (dysza 515, ciśnienie 150 bar).

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby do 5% wodą.

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Nałożyć jedną warstwę Tikkurila Optiva Primer za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową. Malowanie warstwy nawierzchniowej najkorzystniej przeprowadzić po min. 4 godzinach.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Informacje o firmach zajmującycyh się utylizacją opakowań w danym regionie można znaleźć w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Gminy. Ekologia jest wpisana w cele, którymi kieruje się marka Tikkurila. Farby Tikkurila Optiva są wyrazem najwyższej dbałości o środowisko oraz nasze zdrowie. Spełniają rygorystyczne normy ekologiczne. Certyfikat Ecolabel – Tikkurila Optiva Primer jest wyróżniona Europejskim Znakiem Ekologicznym EU Ecolabel, który jest świadectwem najwyższych standardów jakości i odpowiedzialności za środowisko. Uznawany w 25 krajach UE. Przyznawany tylko wyrobom, które przeszły rygorystyczne testy oraz spełniają najwyższe normy ekologiczne. Nr przyznanej licencji dla farb Tikkurila Optiva PL/07/004.

Transport i składowanie:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5° C do +25° C. Chronić farbę przed mrozem. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w pomieszczeniach w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C, chroniąc przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu. Po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.