Tikkurila Finngard Nanoprimer

Akrylowa farba gruntująca do elewacji

Tikkurila Finngard Nanoprimer jest wodorozcieńczalną, dyspersyjną farbą gruntującą z systemem Nano Priming Technology. Zastosowanie tego wyjątkowego rozwiązania polega na użyciu dwóch dyspersji o różnych rozmiarach cząstek, w tym jednej o rozmiarach nanometrycznych.  Dzięki temu farba gruntująca doskonale penetruje, wypełnia i zakotwicza się w porach podłoża. Wzmacnia jego strukturę, ogranicza i wyrównuje chłonność, ujednolica kolorystycznie, poprawia przyczepność farby elewacyjnej i izoluje powłokę nawierzchniową od wpływu czynników z podłoża. Tikkurila Finngard Nanoprimer zmniejsza zużycie farby nawierzchniowej.

Zastosowanie systemu Nano Priming Technology zapewnia:

  • Doskonałą penetrację, wypełnienie i zakotwiczenie się farby w porach podłoża
  • Wzmocnienie, ograniczenie i wyrównanie chłonności struktury
  • Izolację powłoki nawierzchniowej od wpływu destrukcyjnych czynników z podłoża
  • Ujednolicenie kolorystyczne pomalowanej powierzchni
  • Dodatkowo produkt poprawia przyczepność farby elewacyjnej i ogranicza jej zużycie

Zastosowanie:

Tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe, silikonowe, silikatowe, ich hybrydy, płyty włókno-cementowe oraz beton. Renowacja powłok dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych). Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny itp).

Wielkość opakowań:

9 l

Wydajność:

6-8 m²/l przy jednokrotnym gruntowaniu, w zależności od chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę w celu określenia wydajności dla danego podłoża.

Kolory:

Biały (postać handlowa) oraz kolory zbliżone do odcieni farb elewacyjnych marki Tikkurila z wzornika „Tikkurila Facade”. Z uwagi na specyfikę produktu kolor gruntu może odbiegać od przedstawionego w palecie barw. Zaleca się wykonanie odpowiedniej próby kolorystycznej na powierzchni 1-2 m2.

Dane techniczne:

  • Stopień połysku:

Mat

  • Gęstość:

Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 2811-1:2012P: ok. 1,25 - 1,35 kg/l

  • Właściwości fizyczne wg normy PN-EN 1062-1 (2005):
Parametr techniczny

Oznaczenie zgodnie

z normą

Wynik
Połysk zwierciadlany G PN-EN ISO 2813:2001P G3 mat

Współczynnik przenikania pary

wodnej/paroprzepuszczalność V g/(m2xd)

PN-EN ISO 7783-2:2001P 

V1 duży


Przedstawione wyniki uzyskane z badań są wartościami średnimi. Zastosowane surowce naturalne mogą mieć nieznaczny wpływ na rzeczywiste wartości podane w tabeli. Jakość i właściwości produktu pozostają zachowane.

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/h. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

  • Termin przydatności:

36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane): Powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Szkliste powierzchnie należy mechanicznie zmatowić. Usunąć algi, porosty i grzyby. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej.

Powierzchnie uprzednio malowane: Usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Szkliste powierzchnie należy mechanicznie zmatowić. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepność farby gruntującej do malowanego podłoża (np. metodą siatki nacięć) oraz pozwoli na ocena wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.

Warunki nakładania:

Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.

Narzędzia nakładania:

Wałek, natrysk lub pędzel.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Nakładanie:

Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej i przed użyciem wymaga jedynie dokładnego wymieszania. Nanieść jedną warstwę Tikkurila Finngard Nanoprimer. W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian. Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej. Farbę z różnych partii wymieszać przed użyciem. Nie nanosić na powłoki wapienne. Farbę elewacyjną nakładać nie wcześniej niż po 16 godzinach od gruntowania ale nie później niż po 48 godzinach.

Uwagi i zalecenia:

Stosować zestaw: farba do gruntowania oraz farba elewacyjna marki Tikkurila. Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temp. +23 ±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50 ±5% powłoka schnie w czasie ok. 5 godzin.

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury i wilgotności względnej.

Czyszczenie narzędzi:

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.

UWAGA:
Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich elementów jak m.in. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.

Transport i składowanie:

Transportować i magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:  

Chronić przed dziećmi. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji. Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta. Produkt posiada atest higieniczny.