Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40]

Emalia akrylowa do wnętrz i na zewnątrz

Uniwersalna, półmatowa emalia akrylowa o wysokiej trwałości. Dostępna w szerokiej gamie kolorów (ponad 13 tysięcy). 

Emalia akrylowa na bazie wody dająca wykończenie o półmatowym stopniu połysku. Przeznaczona do malowania wykonanych z drewna i metalu elementów znajdujących się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Wyróżnia ją bezpieczna dla zdrowia receptura. Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40] posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Zastosowanie:

Malowanie mebli, drzwi, futryn, okien, mebli ogrodowych, lamperii wewnątrz pomieszczeń, kaloryferów itp.

Produkt przeznaczony do malowania wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni drewnianych, płyt wiórowych i uprzednio zagruntowanych podłoży metalowych, jak również do powierzchni: stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium, miedzi. plastikowych, szklanych, glazury - po uprzednim przygotowaniu podłoża. Emalia może być również stosowana do malowania lamperii na tynkach wewnętrznych oraz do renowacyjnego malowania podłoży pokrytych wcześniej farbami alkidowymi.

Wielkość opakowań:

0,45 l; 0,9 l; 2,7 l

Wydajność:

8–10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Kolory:

Biały i kolory z kart kolorów Tikkurila, NCS i RAL. Informacja o kolorach do zastosowania zewnętrznego dostępna w systemie kolorowania.

Dane techniczne:

  • Baza:

A i C

  • Stopień połysku:

Półmat

UWAGA: na stopień połysku może mieć wpływ intensywność wybranego koloru i grubość powłoki

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Nowe powierzchnie drewniane: malować zawsze dwukrotnie – traktując pierwszą warstwę jako podkład, podczas malowania elementów na zewnątrz jako podkład stosować Tikkurila Valtti Guard.
Powierzchnie metalowe: w pomieszczeniach o dużej wilgotności oraz znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń zagruntować za pomocą Tikkurila Everal Corrostop.

Pozostałe podłoża: z aluminium, miedzi, drewnopochodne, plastikowe, szklane oraz glazurę należy zszorstkować, a następnie zagruntować Tikkurila Otex Adhesion Primer przed nałożeniem emalii nawierzchniowej.

Powierzchnie uprzednio malowane: zmyć za pomocą odpowiednich preparatów usuwających wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność emalii. Całość spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie konieczności wyrównać powierzchnię z pomocą szpachlówki i po wyschnięciu przeszlifować. Twarde i błyszczące podłoże należy zmatowić.
UWAGA! W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowania próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Wszystkie podłoża malowane gruntami Tikkurila Everal Corrostop, Tikkurila Otex Adhesion Primer oraz impregnatem Tikkurila Valtti Guard przemalowywać po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy.

Warunki nakładania:

Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna być min. o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.
Narzędzia nakładania:

Pędzel, wałek, natrysk.

Warunki natrysku hydrodynamicznego:

- dysza: 0,13” – 0,15”

- rozcieńczenie: 0 – 5 %

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Rozcieńczanie:

W razie konieczności rozcieńczyć wodą w ilości do 5%.

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do malowania emalię dokładnie wymieszać. Nakładać 1-2 warstwy wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku.

Czas schnięcia:

Pyłosuchość po 1 godzinie, nakładanie kolejnej warstwy Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40] po min. 6 godzinach. Całkowite utwardzenie powłoki następuje po 2-3 dniach.

Czyszczenie narzędzi:

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu. Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Transport i składowanie:

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID).

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:  

Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera mieszaninę poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt posiada Atest Higieniczny.