Tikkurila Valtti Complete

valtti complete

Tikkurila ValittiComplete to matowa impregnująco-dekorująca lakierobejca do drewna przeznaczona do malowania powierzchni i elementów drewnianych znajdujących się na zewnątrz. Preparat podkreśla naturalne piękno i strukturę drewna, zapewniając jednolity i trwały kolor.

Lakierobejca ValittiComplete została stworzona na bazie innowacyjnej technologii „Triple Resin System” opartej na unikalnym połączeniu trzech wysokiej jakości żywic. Dzięki temu Complete zapewnia zwiększoną trwałość pomalowanej powłoki, która jest odporna na działanie mikroorganizmów, a także uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo Tikkurila posiada podwójny system ochrony drewna przed promieniowaniem UV.

Impregnująco-dekorująca lakierobejca od Tikkurila bardzo dobrze sprawdza się na powierzchniach, takich jak zewnętrzne ściany drewniane, drzwi i okna, ogrodzenia, balustrady, meble ogrodowe, szopy i altany. Nie jest to natomiast najlepszy wybór, jeśli planujemy impregnację tarasów, schodów i podestów. Te elementy najlepiej zabezpieczyć olejem Tikkurila Valitti Wood Oil.

Zastosowanie:

Ogrodzenia, okna, drzwi, balustrady, meble ogrodowe, altany, podbitki drewniane itp. Do zabezpieczania tarasów, schodów, podestów rekomendujemy zastosowanie oleju Tikkurila Valtti Wood Oil.


Przydatne informacje:   

 • Ponad 150 lat doświadczenia w ochronie drewna.
 • Powłoka o zwiększonej odporności na grzyby pleśniowe.
 • Ochrona drewna przed wilgocią, pękaniem i łuszczeniem.
 • Podwyższona  odporność na zarysowania i ścieralność dzięki zawartości mikronizowanego wosku.
 • Produkt do barwienia w szerokiej gamie atrakcyjnych i trwałych kolorów, podkreślających piękno i strukturę drewna.
 • Wyrób o właściwościach tiksotropowych – nie tworzy zacieków, łatwo się rozprowadza, nie kapie.
 • Triple Resin System.
 • Najwyższa odporność na warunki atmosferyczne dzięki wyjątkowo wytrzymałej powłoce na bazie 3 żywic.
 • Skuteczna impregnacja drewna oraz zdolność odpychania wilgoci.
 • Doskonała kompatybilność produktu ze strukturą drewna.
 • Double Absorb UV System.
 • Ochrona powłoki oraz drewna przed destrukcyjnym promieniowaniem UV (odpycha promienie UV).
 • Zwiększone zabezpieczenie powłoki przed utratą połysku, pękaniem oraz kredowaniem.
 • Jednolity i trwały kolor.

Wielkość opakowań:

0,9 l; 2,7 l; 9 l

Wydajność:

Do 20 m2/l przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura, porowatość i zawartość wilgoci w podłożu.

Kolory:

Kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes. Ostateczny odcień będzie uzależniony od gatunku drewna oraz pierwotnego koloru podłoża.

Dane techniczne:

 • Baza:

EC

 • Stopień połysku:

Mat

 • Zawartość części stałych:

23%, w zależności od koloru

 • Gęstość:

0,91 kg/l

 • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. –700 g/l. Produkt zawiera poniżej 700 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Warunki nakładania:

Wszystkie malowane powierzchnie muszą być suche, o zawartości wilgoci w drewnie poniżej 20%. Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze powietrza powyżej +5°C i poniżej +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie:

Przed przystąpieniem do malowania należy zaokrąglić wszystkie ostre krawędzie (np. papierem ściernym). Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z kory, łyka, ziemi, oleju, smaru, pleśni, wosku, grzybów, szkodników lub innych zanieczyszczeń ograniczających przyczepność nanoszonych powłok. Usunąć odpryski wapna, cementu lub zaprawy murarskiej, pozostawione będą plamić drewno, mogą również wpływać na trwałość nanoszonych powłok. Sęki usunąć (braki uzupełnić czystym drewnem) lub pozostawić (zabezpieczyć specjalistycznymi środkami chemicznymi). Wady, ubytki należy uzupełnić wstawkami z drewna, uszkodzenia, szczeliny uzupełnić masą szpachlową do drewna, o odcieniu nieco jaśniejszym niż wymagany kolor. Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Wcześniej bejcowane, istniejące, połyskliwe powłoki i podłoża dokładnie zmatowić w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji preparatu przez podłoże. W razie konieczności usunąć całkowicie istniejącą powłokę. Należy zabezpieczyć rośliny przed zachlapaniem podczas aplikacji. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

W celu zwiększenia ochrony drewna rekomenduje się zastosowanie impregnatu Tikkurila Valtti Super Guard w następujących przypadkach:

- malowania elementów i architektury drewnianej oraz surowego drewna narażonych na wzmożoną wilgotność oraz niekorzystne warunki atmosferyczne,

- zabezpieczenia drewna przed technicznymi szkodnikami, grzybami podstawczakami rozkładającymi drewno oraz grzybami sinizny wtórnej,

- redukcji chłonności drewna i zmniejszenie zużycia produktów nawierzchniowych, np. Tikkurila Valtti Complete.

Narzędzia nakładania:

Pędzel lub natrysk.

Nakładanie:

Wyrób należy dokładnie wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Aplikować za pomocą pędzla lub natrysku. Nakładać na całej powierzchni wzdłuż włókien, zwracając szczególną uwagę na łączenia i pęknięcia oraz stosując na końcówkach drewnianych elementów grubą warstwę. Poleca się nakładać 2 warstwy Valtti Complete, dzięki czemu uzyskujemy mocniejszą powłokę i intensywny kolor w odstępie 24 godzin od pierwszej warstwy.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze +23 ±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50±5%, preparat osiąga suchość dotykową po upływie kilku godzin; nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach. Niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia powłoki. 

Czyszczenie narzędzi:

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu. Narzędzia należy czyścić rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 lub benzyną lakierniczą.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Uwaga! Ryzyko samozapłonu zużytych czyściw, papierowych ręczników itp. Zanieczyszczone materiały mogą po kilku godzinach wywołać pożar, dlatego należy przed usunięciem namoczyć je w wodzie i przechowywać w zamkniętym, metalowym pojemniku.

Transport i składowanie:

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Produkt klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). ADR/RID klasa 3, Grupa pakowania III, UN 1263.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % węglowodorów aromatycznych, terpentynę, oksym ketonu etylowo-metylowego, bis(2-etyloheksanian) kobaltu, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on Uwaga! Łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed urządzeniami iskrzącymi i otwartym ogniem. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Produkt posiada Atest Higieniczny.