Tikkurila Valtti Color New

valtti

Tikkurila Valtti Color New to innowacyjny impregnat do drewna przeznaczony do malowania powierzchni drewnianych znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń. Produkt podkreśla naturalne piękno i strukturę drewna, jednocześnie tworząc na nim powłokę odporną na biokorozję, która jednocześnie zwiększa skuteczność ochrony przed szkodliwym działaniem wilgoci i promieniowania UV.

Producent poleca korzystanie z impregnatu Tikkurila Valtti Color New jako warstwy nawierzchniowej przy zastosowaniu preparatu gruntująco-ochronnego do drewna Tikkurila Valtti Super Guard. Impregnat bardzo dobrze sprawdza się na powierzchniach, takich jak zewnętrzne ściany drewniane, drzwi i okna, ogrodzenia, balustrady, meble ogrodowe, szopy i altany. Nie zaleca się go natomiast do impregnowania tarasów, schodów i podestów, które najlepiej zabezpieczyć olejem Tikkurila Valitti Wood Oil.

Zastosowanie:

Zewnętrzne ściany drewniane, okna, drzwi, ogrodzenia, balustrady, meble ogrodowe, altany itp. Do zabezpieczania tarasów, schodów, podestów rekomendujemy zastosowanie oleju Tikkurila Valtti Wood Oil.

Przydatne informacje:

  • Doskonała impregnacja i dekoracja zewnętrznych powierzchni drewnianych.
  • Zwiększona skuteczność ochrony przed wilgocią i promieniami UV.
  • Produkt do barwienia w szerokiej gamie atrakcyjnych i trwałych kolorów.

Wielkość opakowań:

0,9 l; 2,7 l; 9 l

Wydajność:

8-12 m2/l przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych, 4-8 m2/l dla podłoży nieoszlifowanych. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak faktura, porowatość i zawartość wilgoci w podłożu.

Kolory:

Kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes. Ostateczny odcień będzie uzależniony od gatunku drewna oraz pierwotnego koloru podłoża. Tikkurila Valtti Color New w wersji bezbarwnej nie jest polecany do użytku zewnętrznego w miejscach narażonych na szczególnie silne działanie promieni słonecznych.

Dane techniczne:

  • Baza:

EC

  • Stopień połysku:

Mat

  • Zawartość części stałych:

17%, w zależności od koloru

  • Gęstość:

0,9 kl/l

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 700 g/l. Produkt zawiera poniżej 700 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Przed przystąpieniem do malowania należy zaokrąglić wszystkie ostre krawędzie (np. papierem ściernym). Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z kory, łyka, ziemi, oleju, smaru, pleśni, wosku, grzybów, szkodników lub innych zanieczyszczeń ograniczających przyczepność nanoszonych powłok. Usunąć odpryski wapna, cementu lub zaprawy murarskiej, pozostawione będą plamić drewno, mogą również wpływać na trwałość nanoszonych powłok. Sęki usunąć (braki uzupełnić czystym drewnem) lub pozostawić (zabezpieczyć specjalistycznymi środkami chemicznymi). Wady, ubytki należy uzupełnić wstawkami z drewna, uszkodzenia, szczeliny uzupełnić masą szpachlową do drewna, o odcieniu nieco jaśniejszym niż wymagany kolor. Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Dokładnie zmatowić istniejące połyskliwe powłoki i podłoża wcześniej bejcowane w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji impregnatu Tikkurila Valtti Color New przez podłoże. W razie konieczności usunąć całkowicie istniejącą powłokę. Surowe drewno zagruntować preparatem Tikkurila Valtti Super Guard przed nałożeniem Tikkurila Valtti Color New. Nałożyć grubszą warstwę impregnatu na zakończenia drewnianych elementów. Należy zabezpieczyć rośliny przed zachlapaniem Tikkurila Valtti Super Guard i Tikkurila Valtti Color New podczas aplikacji. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, o zawartości wilgoci w drewnie poniżej 20%.

Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze powyżej +5°C i poniżej +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Produktu w wersji bezbarwnej nie stosuje się na zewnątrz w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych.

Nakładanie:

Pędzel, natrysk lub przez zanurzenie.

Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować końcówkę 0,009'' - 0,011''.

Malowanie:

Wyrób należy dokładnie wymieszać zarówno przed użyciem, jak i w trakcie aplikacji. Nakładać 2 warstwy Tikkurila Valtti Color New pędzlem, metodą natryskową lub zanurzeniową na całej powierzchni wzdłuż włókien, stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę. Ostateczna barwa uzależniona będzie od gatunku drewna i pierwotnego koloru podłoża.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze +23 ±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50±5%, impregnat osiąga suchość dotykową po upływie 4-8 godzin; nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach. Niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. 

Czyszczenie narzędzi:

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu. Narzędzia należy czyścić rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 lub benzyną lakierniczą.

Konserwacja:

W zależności od narażenia na działanie czynników atmosferycznych, renowacja przez nałożenie 2 warstw Tikkurila Valtti Color New po upływie 3-5 lat jest zazwyczaj wystarczająca.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Uwaga! Ryzyko samozapłonu zużytych czyściw, papierowych ręczników itp. Zanieczyszczone materiały mogą po kilku godzinach wywołać pożar, dlatego należy przed usunięciem namoczyć je w wodzie i przechowywać w zamkniętym, metalowym pojemniku.

Transport i składowanie:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura transportowania i magazynowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Produkt klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). ADR/RID klasa 3, Grupa pakowania III, UN 1263.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % węglowodorów aromatycznych, terpentynę, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, oksym ketonu etylowo-metylowego, bis(2-etyloheksanian) kobaltu, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on Niebezpieczeństwo! Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed urządzeniami iskrzącymi i otwartym ogniem. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. Produkt posiada Atest Higieniczny.