Tikkurila Be Special Decor Silver

Bejca do ścian i sufitów

Srebrna, wodorozcieńczalna bejca o półmatowych stopniu połysku, do malowania dekoracyjnego ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Wypełnia przestrzeń intrygującym blaskiem i dodaje wykwintnej oryginalności. Przykuwa wzrok zachwycając wyrafinowanym pięknem i zmysłowo roziskrzając pomieszczenie. Idelana między innymi do wnętrz w modnym stylu glamour.

Zastosowanie:

Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń.

Wielkość opakowań:

0,9 l

Wydajność:

Do 15m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników jak chłonność, tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

Kolory:

Srebrny. Wchodzi w system barwienia Avatint wg karty kolorów.

Dane techniczne:

 • Gęstość:

ok. 1,05 g/cm³

 • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 200g/l. Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Powierzchnie ścian przeznaczone do bejcowania należy zagruntować jednokrotnie farbą gruntującą Tikkurila Optiva Primer, w kolorze zbliżonym do koloru farby nawierzchniowej i wykończyć dwiema warstwami farby np. Tikkurila Optiva Matt [5], Tikkurila Optiva Satin Matt [7] lub Tikkurila Optiva Semi Matt [20]. W tym przypadku należy bejcę nakładać po upływie 6 godzin od zakończenia malowania. Powierzchnie pokryte Tikkurila Be Special Decor Retro, w celu uzyskania dodatkowego efektu „głębi”, można pomalować farbą ścienną np. Tikkurila Optiva Matt [5], Tikkurila Optiva Satin [7] lub Tikkurila Optiva Semi Matt [20], w kolorze jaśniejszym od koloru bejcy i po upływie 6 godzin od zakończenia malowania nałożyć bejcę.
Na powierzchnie pokryte Tikkurila Be Special Decor Retro zabarwionym w mieszalniku w systemie Avatint bejcę można nanieść po upływie 24 godzin. Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche i czyste. Przed przystąpieniem do zasadniczego naniesienia bejcy na całej powierzchni podłoża należy przeprowadzić próbę/y na jego niewielkim umieszczonym w mało widocznym miejscu fragmencie. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. W ciągu 5 minut wymalowania próbne można usunąć mokrą szmatką lub gąbką. Końcowy efekt dekoracyjny uzależniony jest od techniki nakładania bejcy oraz od rodzaju użytego narzędzia. Bejcę nakładać poprzecznymi ruchami za pomocą szerokiego pędzla lub wałka z długim włosiem na powierzchni 1-3 m2. W razie potrzeby bejcę można rozcieńczyć wodą (do 15%).

Powierzchnie wykonanych dekoracji narażone na zużycie, ścieranie lub okresowe działanie wody należy pokryć lakierem Tikkurila Paneeli Ässä lub Tikkurila Kiva Interior Lacquer po upływie co najmniej 48 godzin (przy temperaturze + 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%) od naniesienia Tikkurila Be Special Decor Silver.

Nie zaleca się aplikacji więcej niż jednej warstwy Tikkurila Be Special Decor Silver.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Pędzel lub wałek.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby bejcę można rozcieńczyć wodą (do 15%).

Malowanie:

Przed przystąpieniem do zasadniczego malowania przeprowadzić kilkakrotnie próbę na niewielkiej powierzchni. Próbne wymalowanie można usunąć mokrą szmatką lub gąbką w ciągu 5 minut. Bejcę nakładać poprzecznymi ruchami za pomocą szerokiego pędzla lub wałka z długim włosiem na powierzchni 1-3 m2.

Efekt gładkiej powierzchni:

Po położeniu bejcy należy rozprowadzić ją delikatnie szerokim pędzlem. W razie potrzeby bejcę można rozcieńczyć wodą (do 15%).

Efekt widocznych pociągnięć pędzla:

Uzyskiwany przez natychmiastowe wykonanie poprzecznych, nieregularnych ruchów pędzlem do tapet na świeżo pokrytej bejcą powierzchni. Pędzel powinien być w trakcie tej czynności mocno dociskany do ściany.

Inne efekty dekoracyjne:

Bejcę nakładać wałkiem lub pędzlem. Wykonywać poprzeczne, nieregularne ruchy pędzlem. Na powierzchniach papierowych można rozprowadzać bejcę równomiernymi pociągnięciami wałka. Na powierzchniach o wyraźnej fakturze, np. tynkach, używać wyłącznie pędzla. Malować od jednego końca ściany do drugiego.

Praktyczne wskazówki:

 • Najlepiej pracować w zespole dwuosobowym, jedna osoba nakłada bejcę, druga zajmie się uzyskaniem efektu dekoracyjnego.
 • Wyłączyć kaloryfery – zwiększenie wilgotności i obniżenie temperatury pozwoli na wydłużenie czasu malowania.
 • Sztukaterie i zdobienia najlepiej zakleić taśmą na czas malowania. Taśmę usunąć natychmiast po nałożeniu bejcy.
 • W celu uzyskania delikatnych efektów dekoracyjnych używać jasnych kolorów.
 • Aby uzyskać wyraźny efekt dekoracyjny, należy zastosować farbę podkładową o dużym kontraście w stosunku do użytej bejcy.
 • Powierzchnie narażone na silne zużycie, tarcie i działanie wody należy pokryć lakierem Tikkurila Panelli Assa lub Tikkurila Kiva Interior Lacquer po upływie co najmniej 96 godzin (przy temperaturze + 23°C i wilgotności względnej 50%) od malowania Tikkurila Be Special Decor Silver.
 • Kolor farby wewnętrznej służącej za podkład ma wpływ na ostateczny efekt.
  Uwaga! Przed całkowitym wyschnięciem bejca nie może być narażona na kontakt z wodą.
 • Podczas malowania nie wolno robić przerw. Narożniki malować małym, cienkim pędzlem, aby zebrać nadmiar bejcy. W trakcie malowania narożnika przylegającą do malowanej powierzchni ścianę osłonić kartonem.
 • Nie należy nakładać więcej niż jedną warstwę bejcy Tikkurila Be Special Decor Silver.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

Odczekać około 1 tydzień przed wieszaniem obrazów i innych obiektów na ścianie. Powierzchnia pomalowana bejcą będzie kompletnie sucha po około 1 miesiącu. Czas schnięcia zależy od grubości nałożenia i warunków otoczenia (temperatura i wilgotność powietrza).

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości bejcy.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

Transport i składowanie:

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Bejcę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt posiada Atest Higieniczny.