Tikkurila Prestomax

Gotowa do użytku wodorozcieńczalna masa szpachlowa

Gotowa do użytku, wodorozcieńczalna, polimerowa masa szpachlowa do zastosowań na ścianach i sufitach w pomieszczaniach wewnętrznych. Przeznaczona do cienkowarstwowego całopowierzchniowego szpachlowania oraz do wypełniania pęknięć i ubytków, jak również do naprawy innych defektów lub uszkodzeń.

Zastosowanie:

Płyty kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, cementowowapienne, podłoża betonowe, jak również do renowacji starych wymalowań.

Tikkurila Prestomax spełnia wymagania normy PN EN 15824 (posiada deklarację właściwości użytkowych nr TIKPL\1\TP\2015) oraz posiada Atest Higieniczny dopuszczający do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych (szkoły, przedszkola itd.), laboratoriach, obiektach służby zdrowia (szpitale, przychodnie, gabinety, sale zabiegowe, stacje dializ, itd.) oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Przydatne informacje:

 • Doskonały efekt finalny:

- Wydłużony czas otwarcia - długi czas roboczy pozwala na wyprowadzenie gładkiej i równej powierzchni bez wysiłku.

- Doskonała przyczepność do podłoża - masa bardzo dobrze trzyma się podłoża, tworząc trwałą powłokę bez odprysków.

- Brak pęknięć podczas wysychania - zwarta i stabilna struktura struktura masy zapobiega pęknięciom, co jest istotne dla osiągnięcia finalnego efektu.

- Optymalna twardość i trwałość powłoki po wyschnięciu - masa z upływem czasu twardnieje, dzięki czemu ściany i sufity są bardziej odporne na uszkodzenia.

- Neutralna kolorystyka - wykończone powierzchnie są w kolorze białym i stanowią doskonałe tło do dalszych prac malarskich.

 • Komfort pracy:

- Łatwe szlifowanie - masa wygodna w obróbce, pozwalająca uzyskać gładkie podłoże.

- Małe pylenie w trakcie szlifowania - dzięki użyciu specjalnych wypełniaczy masa szpachlowa jest łatwa do szlifowania i nie powoduje dużego zapylenia (następuje szybkie grawitacyjne opadanie cząstek stałych).

- Aplikacja ręczna oraz maszynowa – nakładanie masy za pomocą metalowej szpachli lub agregatów szpachlarsko-malarskich.

- Oszczędność czasu - masa gotowa do użytku, wymieszana fabrycznie. Możliwość ponownego użycia w przypadku przerwy w pracy. Wystarczy szczelnie zamknąć opakowanie.

 • Bezpieczeństwo:

- Produkt niepalny - zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1:2010, klasa A2-s1, d0

- Atest higieniczny - dopuszczający do stosowania nawet w pomieszczeniach o najwyższych wymaganiach higienicznych: m. innymi: szpitale, sale zabiegowe, laboratoria.

- Znak CE - nr TIK-PL\1\TP\2015.

- Długi termin przydatności produktu - 18 miesięcy.

Wielkość opakowań:

5 kg, 17 kg

Wydajność:

Zużycie przy grubości 1 mm: 1,3 - 1,5 kg/m2. Zużycie zależy od chropowatości i chłonności podłoża. Dokładną wydajność można ustalić podczas aplikacji.

Kolory:

Biała.

Dane techniczne:

 • Właściwości:

Wydłużony czas otwarcia.

Doskonała przyczepność do podłoża.

Brak pęknięć podczas wysychania.

Neutralna kolorystyka.

 • Skład:

wodorozcieńczalne spoiwa polimerowe, wypełniacze, specjalne dodatki.

 • Lepkość, dPas:

2100 - 3000.

 • Grubość warstwy:

do 3 mm.

 • Gęstość:

Ok. 1,75 g/cm3

 • Przechowywanie:

Chronić przed mrozem, chronić przed światłem słonecznym.

 • Termin ważności:

18 miesięcy.

 • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Maksymalnie 30 g/l.

 • Produkt niepalny zgodnie z normą PN-EN 13501-1+A1:2010, klasa A2-s1,d0.

Instrukcje stosowania:

Przygotowanie:

Podłoże musi być stabilne, suche i czyste, bez łuszczących się luźnych fragmentów starej powłoki, kurzu, plam z tłuszczu i innych zabrudzeń. Podłoża niestabilne wzmocnić preparatem Tikkurila Suprabilit. Podłoża zainfekowane grzybem lub pleśnią należy oczyścić odpowiednimi preparatami.

Warunki nakładania:

Temperatura powietrza +20°C, przy wilgotności względnej powietrza 65%.

Nakładanie:

Nakładanie ręczne przy użyciu stalowych, gładkich pac. Nakładanie maszynowe.

Rozcieńczanie:

W razie konieczności dopuszcza się rozcieńczenie wodą max. 5%.

Szpachlowanie:

Gładzie gipsowe nakłada się warstwą/warstwami niedużej grubości. Przed ich aplikacją należy ocenić, z jak dużymi nierównościami mamy do czynienia. Ocena polega na sprawdzeniu płaskości powierzchni, występowania lokalnych ubytków oraz wielkości istniejących odchyłek od płaszczyzny. Podłoże sprawdza się przy użyciu długiej łaty aluminiowej lub poziomicy, przy czym kontroluje się wielkość prześwitu po przyłożeniu ich do podłoża. Gładzie gipsowe przeznaczone są w większości do nakładania ręcznego, tylko niektóre można aplikować również za pomocą przystosowanych do tego celu urządzeń natryskowych. Tikkurila Prestomax może być nakładana zarówno ręcznie, jak i maszynowo. Do nakładania ręcznego stosuje się stalowe, gładkie pace. Za ich pomocą gładź nanosi się na podłoże, a następnie równomiernie rozprowadza na całej powierzchni. Zaleca się nakładać gładź najpierw na suficie, zaczynając prace od strony okna – padające na powierzchnię światło pozwoli na bieżąco weryfikować stan uzyskanej powierzchni. Następnie gładź nanosi się na ściany, zaczynając od dołu.

Jedna z metod ręcznego wykonania gładzi to metoda nakładania warstwowo, z zachowaniem przerwy technologicznej na całkowite wyschnięcie. Pierwsza warstwa ma za zadanie wyrównać powierzchnię i wyprowadzić płaszczyzny ścian oraz kąty w narożnikach pomieszczeń. Generalnie nie wymaga się szlifowania tej warstwy, z założeniem, że dopiero druga, cieńsza warstwa będzie spełniać funkcję warstwy końcowej. Warstwa finalna gładzi nakładana jest dużo staranniej niż poprzednia, a jej powierzchnia poddawana jest ostatecznej obróbce przez szlifowanie.

Kolejna metoda nanoszenia gładzi zakłada wykonanie powierzchni w jednym cyklu roboczym, analogicznie do aplikacji tynków gipsowych. Jest to zadanie trudniejsze technologicznie – wymaga od wykonawcy doświadczenia i odpowiednich umiejętności oraz wyboru właściwego rodzaju gładzi. Metoda ta zakłada nałożenie pierwszej, grubszej warstwy gładzi gipsowej i pozostawienie jej do wstępnego związania, ale nie wyschnięcia. Po kilku godzinach zależnie od temperatury i warunków panujących w pomieszczeniu, powierzchnia gładzi jest utwardzona, ale nadal wilgotna, zatem wykonawca może już w tym momencie przystąpić do nakładania drugiej warstwy, bez obawy o zrywanie nałożonego wcześniej materiału. Druga warstwa może mieć nieco rzadszą konsystencję, jest nakładana na całej powierzchni, a następnie umiejętnie ściągana przy użyciu długiej szpachli o ostrych krawędziach. Obróbka na mokro określana jest czasami mianem blichowania i wymaga od wykonawcy precyzji. Efektem jest jednak idealnie gładka powierzchnia, która w porównaniu z gładzią uzyskaną przez szlifowanie ma połysk, często określany efektem lustra. Dzięki zastosowaniu tej metody można uniknąć pracochłonnego i uciążliwego dla wykonawcy szlifowania powierzchni oraz zapylenia pomieszczenia – jest to na pewno ważny argument podczas remontów prowadzonych w użytkowanych pomieszczeniach.

Masa szpachlowa Tikkurila Prestomax doskonale nadaje się do nakładania maszynowego. Wystarczy jedynie, w zależności od używanego urządzenia, rozcieńczyć masę dodatkiem do 5% czystej wody. Tikkurila Prestomax należy nakładać warstwami. Ewentualną kolejną warstwę nakładać po stwardnieniu poprzedniej.

W normalnych warunkach (w temperaturze powietrza +20°C, przy wilgotności względnej powietrza 65% pozostawić świeżo nałożoną masę szpachlową i zaprawy do wyschnięcia przynajmniej przez 1 dzień dla każdego mm ich grubości. Powierzchnie betonowe powinny schnąć przynajmniej 4 tygodnie.

Szlifowanie:

Do szlifowania służą papier, kostka lub siatka ścierna o granulacji dobranej do preferencji i doświadczenia wykonawcy oraz twardości gładzi. Standardowo przyjmuje się do szlifowania wstępnego gramaturę 120–160, a do szlifowania ostatecznego 200–220. Powierzchnię najlepiej szlifować ruchami okrężnymi, przy czym pacę z zamocowanym na niej papierem lub siatką należy dociskać do podłoża z wyczuciem. Coraz popularniejsze są również urządzenia wspomagające proces szlifowania – specjalne szlifierki do powierzchni gipsowych, tzw. żyrafy. Ich użycie pozwala ograniczyć ilość powstającego podczas szlifowania pyłu. Poza tym w przypadku użycia szlifierek średnica tarczy ściernej jest na tyle duża, że proces szlifowania jest bardziej wydajny niż przy wykonywaniu tej czynności ręcznie. Na koniec należy usunąć ze ściany pył. Najlepiej zrobić to zwilżoną gąbka lub/i odkurzaczem.

Jakość wykonanej gładzi ocenia się wizualnie – sprawdza się gładkość i równość powierzchni. Odbioru powierzchni można dokonać podobnie jak tynków gipsowych. Po nałożeniu i obróbce powierzchni, ale jeszcze przed malowaniem, można sprawdzić powierzchnię za pomocą skupionego światła lampki, przyłożonej równolegle do powierzchni. W świetle widoczne są wówczas ewentualne niedoróbki i miejsca wymagające dodatkowej korekty. Wspomniany wcześniej efekt lustra, wynikający z uszczelnienia powierzchni przez wygładzanie jej na mokro, może powodować trudności z przyjmowaniem farby przez powierzchnię i konieczność dodatkowego, delikatnego szlifowania - zmatowienia.

Malowanie:

Malowanie gładzi jest ostatnim etapem prac wykończeniowych decydującym o efekcie estetycznym i tym samym ocenie wykonanych prac. Do malowania rekomendujemy jako podkład Tikkurila Optiva Primer, a następnie szerokie portfolio farb nawierzchniowych Tikkurila.

Czas schnięcia:

Około 12 godz. (temperatura +20°C, wilgotność względna 65%).

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy dokładnie umyć wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Podczas stosowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Podczas szlifowania należy stosować okulary ochronne. W przypadku niewystarczającej wentylacji należy w czasie szlifowania nosić ochrony dróg oddechowych z filtrem pochłaniającym pyły P2. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt posiada atest higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Po aplikacji opakowania z pozostałościami produktu należy dokładnie zamknąć. Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania, jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości produktu przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.

Transport i składowanie:

18 miesięcy. Chronić przed mrozem, chronić przed światłem słonecznym.