Tikkurila Everal Corrostop

Alkidowa farba antykorozyjna

Antykorozyjna farba do gruntowania podłoży metalowych i stalowych, produkowana na bazie żywicy alkidowej i spoiwa olejno-żywicznego. Tikkurila Everal Corrostop zawiera antykorozyjne pigmenty.

 

 

Opis

Antykorozyjna farba do gruntowania podłoży metalowych i stalowych, produkowana na bazie żywicy alkidowej i spoiwa olejno-żywicznego. Tikkurila Everal Corrostop zawiera antykorozyjne pigmenty.

Przykłady zastosowania

Farba przeznaczona jest do gruntowania konstrukcji stalowych znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń oraz innych powierzchni metalowych np.: kontenery, drzwi, kaloryfery itp.

DANE TECHNICZNE

Kolory

Biały i jasne odcienie z karty kolorów Tikkurila Symphony, NCS.

Karty kolorów

Karta kolorów - Tikkurila 2436 Symphony

Stopień połysku

Mat

Wydajność

10-12 m2/l przy jednokrotnym gruntowaniu.

Wielkość opakowań

1 l

Nakładanie

Pędzel lub natrysk pneumatyczny.

Czasy schnięcia

Pyłosuchość po 2 godzinach, nakładanie następnych warstw następnego dnia.

Gęstość

1,4 g/cm3

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania

Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 C do +40 C oraz wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche i oczyszczone z kurczu, pyłu i tłuszczu. Ewentualne ślady korozji i łuszczące się fragmenty starej powłoki malarskiej należy usunąć za pomocą stalowej szczotki lub skrobaka. Surowe podłoża należy przemyć za pomocą TIKKURILA PANSSARIPESU ROOF CLEANING AGENT lub innym, odpowiednim środkiem, po czym dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Rozcieńczanie

Everal Thinner 1050 w ilości do 10%.

Nakładanie

Przed malowaniem emalię należy dokładnie wymieszać i nanosić w 1-2 warstwach przy użyciu pędzla lub natryskiem pneumatycznym. Do malowania natryskiem farbę można rozcieńczyć Rozcieńczalnikiem Everal Thinner 1050 w ilości do 10%. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Czyszczenie narzędzi

Przed umyciem należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem EVERAL THINNER 1050, bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)

Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008

Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2 % węglowodorów aromatycznych. Uwaga! Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera. Kwasy tłuszczowe, C18-nienasycone, dimery, produkty reakcji z N,N-dimetylo-1,3-propanodiaminą i 1,3 propanodiaminą. bis(2-etyloheksanian) kobaltu i oksym ketonu etylowo metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Chronić przed urządzeniami iskrzącymi i otwartym ogniem. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami

Ochrona środowiska Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID.