Jedynka® do Drewna i Metalu Mat

Emalia alkidowa do wnętrz i na zewnątrz

Niskoaromatyczna emalia alkidowa ogólnego stosowania. Tworzy gładkie, matowe powłoki o wysokich walorach dekoracyjnych. Dzięki nowoczesnej recepturze pomalowana powierzchnia jest odporna na wgniecenia i uderzenia. Emalia zabezpiecza przed działaniem czynników atmosferycznych. Charakteryzuje się ponadto bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Nie zawiera szkodliwych dla zdrowia związków chromu i ołowiu.

Zastosowanie:

Emalia przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania: powierzchni drewnianych (drewnopochodnych), tynków zewnętrznych (podmurówki, elementy fasad), zabezpieczonych antykorozyjnie elementów stalowych i żeliwnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, w obiektach użyteczności publicznej: w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia; zakładach usługowych i produkcyjnych, w tym branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Nadaje się także do renowacji starych wymalowań alkidowych, poliuretanowych, poliwinylowo-akrylowych, nitrocelulozowych i styrenowanych.

Przydatne informacje:

 • łagodny zapach
 • trwałe kolory
 • wysoka siła krycia
 • odporność na czynniki mechaniczne i atmosferyczne
 • szybkie schnięcie
 • super wydajność: ok. 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu

Wielkość opakowań:

0,36 l; 0,9 l; 5 l i 10 l (biały, czarny)

Wydajność:

Do 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Kolory:

Biały + 15 gotowych kolorów.

Dane techniczne:

 • Stopień połysku:

Mat

 • Połysk oznaczony przy kącie pomiaru 60°:

min. 7 jednostek połysku

 • Lepkość (+23°C) KU:

80-90

 • Gęstość:

maks. 1,2 g/cm3

 • Czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i przy wilgotności względnej powietrza 55±5%:

- stopień I – maks. 12 godz.

- stopień III – maks. 24 godz.

 • Zawartość substancji nielotnych, ułamek masowy:

min. 40%

 • Produkt posiada Atest Higieniczny.
 • Termin przydatności:

36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, oczyszczone z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń oraz odtłuszczone. Emalię należy nanosić na powierzchnie zagruntowane:

- metalowe – antykorozyjną farbą podkładową Jedynka® Antykorozyjna (do wnętrz oraz na zewnątrz) lub Neokor® (wyłącznie na zewnątrz);

- drewniane i drewnopochodne – produktem Jedynka® Pokost Lniany, rozcieńczonym w stosunku 1:1 Rozcieńczalnikiem Niskoaromatycznym do Wyrobów Ftalowych i Alkidowych marki Jedynka®;

- tynki zewnętrzne (podmurówki, elementy fasad) – produktem Jedynka® Pokost Lniany.

W przypadku renowacji starych wymalowań przed nałożeniem emalii należy usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki, a dobrze przyczepne do podłoża przeszlifować, oczyścić i odtłuścić, np. za pomocą benzyny ekstrakcyjnej. Zaleca się wykonać malowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Warunki nakładania:

Emalii nie należy stosować przy temperaturze podłoża i powietrza poniżej +5°C i wilgotności względnej powietrza powyżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Można aplikować: pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym (aplikacja natryskiem może być przeprowadzana wyłącznie w instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych).

Malowanie:

Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nanosić 1-2 cienkie warstwy emalii w odstępach min. 24 godzinnych.

Czas schnięcia:

Czas schnięcia powłoki w optymalnych warunkach atmosferycznych (temp. +20±2°C i wilgotność względna powietrza 55±5%) wynosi 24 godziny. Podany odstęp ulega odpowiedniemu wydłużeniu w niższych temperaturach i przy wyższej wilgotności względnej powietrza.

Czyszczenie narzędzi:

Przed przystąpieniem do mycia narzędzi należy je dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.

Czyścić Rozcieńczalnikiem Niskoaromatycznym do Wyrobów Ftalowych i Alkidowych marki Jedynka®.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.

Transport i składowanie:

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Wskazówki BHP i ppoż.:

Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% węglowodorów aromatycznych. Łatwopalna ciecz i pary, Może wywołać uczucie senności lub zawroty głowy. Zawiera alkyl amines, bis(2-etyloheksanian) kobaltu i oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed urządzeniami iskrzącymi i otwartym ogniem. Nie palić. Pomieszczenie, po zastosowaniu produktu, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.