Beckers Designer Universal

Półmatowa emalia akrylowa do drewna i metalu

Wodorozcieńczalna, półmatowa emalia akrylowa do drewna i metalu. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Produkt posiada doskonałe właściwości kryjące.

Zastosowanie:

Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni drewnianych, drewnopochodnych, tj. sklejka, płyty wiórowe, płyty pilśniowe, powierzchni fornirowanych, jak również zagruntowanych powierzchni metalowych oraz do renowacji powierzchni uprzednio malowanych. Polecane do takich powierzchni jak meble, drzwi, kaloryfery, okna, listwy, detale wykończeniowe, meble ogrodowe itp. wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Emalia Beckers Designer Universal może być stosowana do malowania lamperii na tynkach wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Przydatne informacje:

 • Emalia Beckers Designer Universal jest przyjazna dzieciom - posiada certyfikat zgodności normą PN-EN 71-3+A1: 2014-12 „Bezpieczeństwo zabawek część 3. Migracja określonych pierwiastków” - idealna do malowania drewnianych zabawek, polecana do malowania elementów w pokojach dziecięcych.
 • Kolorystyka dostosowana do palety kolorów farb do ścian i sufitów marki Beckers.
 • Produkt uszlachetniony dodatkami wosków – lepsze właściwości aplikacyjne, łatwe malowanie, dobra przyczepność do podłoża, nie kapie.
 • Odporność na zmywanie, detergenty i zarysowania.
 • Wytrzymała powłoka oraz trwały kolor.
 • Łagodny zapach i szybkie schnięcie.
 • Rekomendacja Polskiego Towarzystwo Alergologicznego Dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia. Minimalna zawartość lotnych związków organicznych.

Wielkość opakowań:

0,5l (wszystkie kolory + biały); 1l i 2,5l (biały)

Wydajność:

Do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników jak chłonność, tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

Kolory:

Biały i 15 gotowych kolorów

Dane techniczne:

 • Stopień połysku:

Półmat

 • Gęstość:

1,06 – 1,26 g/ml (w zależności od koloru)

 • Produkt zawiera poniżej 0,2 g/l LZO.

Kat. A/d. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l.

Kat. A/b. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 100 g/l.

 • Produkt posiada Atest Higieniczny oraz certyfikat na zgodność z normą PN-C-81907:2003P

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie podłoża:

Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno związanych elementów. W przypadku renowacji starych wymalowań przed nałożeniem emalii należy usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki, a dobrze przyczepne do podłoża przeszlifować, oczyścić i odtłuścić. Zaleca się wykonać malowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Usunąć pleśń oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich środków. Do wypełnienia ubytków i pęknięć w podłożu oraz wyrównania powierzchni należy zastosować odpowiednią szpachlówkę. Upewnić się, że wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcześniej malowane są zmatowione. Powierzchnie przygotowane do malowania powinny być gładkie i o jednolitej chłonności.

Warunki nakładania:

Podczas malowania temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Pędzel, wałek, natrysk.

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą.

Malowanie:

Produkt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Zaleca się stosowanie 1-2 warstw w odstępach min. 6 godz. (w zależności od chłonności podłoża, traktując pierwszą warstwę jako podkład). Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub przy użyciu natrysku. Dysza urządzenia pneumatycznego o średnicy 1,6–2 mm, ciśnienie w dyszy 2–3 Bara. W razie potrzeby dopuszcza się rozcieńczenie wodą do 5%. W przypadku malowania drewna malować wzdłuż słojów. Dla uzyskania lepszego efektu dekoracyjnego, po pierwszym malowaniu, zaleca się delikatnie przeszlifować powierzchnię drewna drobnym papierem ściernym (180-240) lub specjalną włókniną i usunąć pył. Podczas malowania elementów drewnianych na zewnątrz należy użyć odpowiedniego podkładu gruntującego. Powierzchnie metalowe znajdujące się na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń zagruntować odpowiednim podkładem antykorozyjnym. Wszystkie gruntowane powierzchnie przemalować po 24 h od nałożenia pierwszej warstwy. Podczas malowania kaloryfer powinien być wyłączony (zimny).

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny. Suchość dotykowa po ok. 2 godz. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 6-godzinny odstęp czasu.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości emalii.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania, jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.

Transport i składowanie:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.

Wskazówki BHP i ppoż.:

Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany, jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.