Tikkurila Everal Semi Gloss [70]

Emalia alkidowa do drewna i metalu.

Uniwersalna emalia alkidowa tworząca powłokę z półpołyskiem, o wysokiej trwałości, odporna  na uszkodzenia mechaniczne. Dostępna w szerokiej gamie kolorów (ponad 13 tysięcy).

Przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania wykonanych z drewna i metalu elementów, znajdujących się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana do malowania powierzchni i elementów: stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium, miedzi, drewnianych, drewnopochodnych, plastikowych, szklanych, glazury - po uprzednim przygotowaniu podłoży.

Emalia nadaje malowanym powierzchniom i przedmiotom efektowny kolor, jak również zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Zastosowanie:

Wyrób przeznaczony jest do malowania elementów użytkowych, takich jak: meble, drzwi, okna, ogrodzenia, drabiny, balustrady, maszty, stelaże itp.

Wielkość opakowań:

0,9 l; 2,7 l; 9 l

Wydajność:

8-12 m2/l w zależności od rodzaju i chłonności podłoża.

Kolory:

Wchodzi w system barwienia Tikkurila Symphony, NCS i RAL.

Dane techniczne:

  • Baza:

A i C

  • Stopień połysku:

Półpołysk

UWAGA: na stopień połysku może mieć wpływ intensywność wybranego koloru i grubość powłoki.

  • Zawartość części stałych:

min. 61% wag.

  • Gęstość:

baza A – ok. 1,33 g/cm3

baza C – ok. 1,18 g/cm3

  • Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C.
Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/d. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 300g/l. Produkt zawiera poniżej 300 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Podłoże powinno być czyste, suche, pozbawione tłustych plam, pyłu, kurzu i luźno przylegających części.

Powierzchnie niemalowane: Podłoża drewniane i drewnopochodne przed aplikacją emalii należy pomalować alkidową farbą gruntującą Tikkurila Everal Primer. Powierzchnie użytkowane na zewnątrz, zaleca się zaimpregnować preparatem Tikkurila Valtti Super Guard. Podłoża stalowe i żeliwne pomalować podkładem antykorozyjnym Tikkurila Everal Corrostop, następnie emalią nawierzchniową. Podłoża z aluminium, miedzi, drewnopochodne, plastikowe, szklane oraz glazurę należy zszorstkować, a następnie zagruntować Tikkurila Otex Adhesion Primer przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej.

Powierzchnie wcześniej malowane: Podłoża drewniane i drewnopochodne pokryte pleśnią, glonami itp. przed przystąpieniem do malowania, poddać obróbce odpowiednim preparatem usuwającym te mikroorganizmy, następnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty starej powłoki, a dobrze przyczepne do podłoża przeszlifować, oczyścić i odtłuścić. Przed aplikacją emalii nawierzchniowej wstępnie zagruntować farbą gruntującą Tikkurila Everal Primer. W przypadku przemalowywania powierzchni w ciemnych odcieniach oraz w przypadku stosowania kolorów słabo kryjących, zaleca się stosowanie farby gruntującej podbarwionej pod kolor emalii nawierzchniowej. Podłoża metalowe oczyścić z rdzy za pomocą szczotki metalowej do stopnia czystości ST2 wg PN ISO 8501-1. Usunąć brud, wodorozpuszczalne sole, smary i oleje, detergentem Tikkurila Panssaripesu Cleaning Agent. Spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Stare, połyskliwe powłoki farb powinny być dobrze zmatowione przed malowaniem. Zagruntować niemalowaną powierzchnię metalu farbą Tikkurila Everal Corrostop. Powierzchnie ocynkowane przed gruntowaniem należy zmatowić, następnie zagruntować Tikkurila Everal Metal Primer. Wszystkie podłoża malowane gruntami Tikkurila Everal Primer, Tikkurila Everal Corrostop, Tikkurila Everal Metal Primer, Tikkurila Otex Adhesion Primer oraz impregnatem Tikkurila Valtti Super Guard przemalowywać po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy.

Warunki nakładania:

Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna być min. o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Narzędzia nakładania:

Pędzel, wałek, natrysk pneumatyczny (aplikacja natryskiem może być używana wyłącznie na instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych).

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Rozcieńczanie:

Tikkurila Everal Thinner 1050 lub benzyna lakiernicza

Malowanie:

Przed przystąpieniem do malowania emalię dokładnie wymieszać. Do natrysku pneumatycznego rozcieńczyć stosując Tikkurila Everal Thinner 1050 dodając 10-20% objętościowych rozcieńczalnika. Nakładać 1-3 warstwy, w zależności od kondycji podłoża.

Czas schnięcia:

Pyłosuchość po 4 godzinach. Suchość dotykowa po 6-7 godzinach. Nakładanie kolejnych warstw po 16 godzinach (w normalnych warunkach).

Uwaga: W przypadku intensywnych kolorów czas wysychania emalii może ulec wydłużeniu.

Czyszczenie narzędzi:

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu. Narzędzia należy czyścić rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 lub benzyną lakierniczą bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Transport i składowanie:

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450l nie jest objęty przepisami ADR/RID.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:  

Uwaga! Łatwopalna ciecz i pary. Zawiera bis (2-etyloheksanian) kobaltu i oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia/otwartego ognia. Palenie wzbronione. Produkt posiada Atest Higieniczny.