Beckers Elit Ädelträolja

Beckers Elit Ädelträolja jest olejowym produktem chroniącym przed promieniowaniem UV, przeznaczonym do corocznej ochrony twardego drewna, wliczając teak, dąb i inne drewno wysokiej klasy. Beckers Elit Ädelträolja bardzo dobrze wnika w drewno, pozostawiając powierzchnię odporną na działanie wody, chroniącą przed wysychaniem, pękaniem i brudzeniem się drewna. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań zewnętrznych.

Zastosowanie:

Twarde drewno, np.: dąb, teak. Polecany do ochrony i dekoracji mebli ogrodowych, tarasów.

Wielkość opakowań:

0,9 l; 2,7 l

Wydajność:

Ok. 5-15 m2/l w zależności od chłonności drewna.

Kolory:

Niewielka brązowa pigmentacja.

Dane techniczne:

  • Spoiwo:

olej lniany

  • Rozcieńczalnik:

produkt normalnie jest nierozcieńczany.

  • Produkt posiada Atest higieniczny.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie podłoża:

Należy zmyć i oczyścić nowe niemalowane drewno i drewno uprzednio malowane przy pomocy odpowiedniego środka. Grzyby i pleśń zmyć za pomocą odpowiedniego, dezynfekującego środka. Szczotkować, zeskrobać i zeszlifować powierzchnie, aby usunąć szarą, porowatą powłokę na drewnie. Zmyć dokładnie i pozostawić do wyschnięcia.

Narzędzia nakładania:

Pędzel.

Warunki aplikacji:

Temperatura powierzchni od +7°C do +25°C. Przed przystąpieniem do malowania olej wymieszać, mieszać często podczas aplikacji. Do aplikacji należy używać pędzla lub szmatki, by móc jak najdokładniej nanieść odpowiednią ilość Beckers Elit Ädelträolja, nakładać olej tyle razy, aż drewno całkowicie przestanie wchłaniać. Należy zetrzeć nadmiar warstwy oleju pozostałej na powłoce po ok. 15-20 minutach. Ważne! Unikać malowania Beckers Elit Ädelträolja, gdy temperatura powierzchni jest niższa niż +10°C. Należy upewnić się, że jest jedynie minimalne ryzyko wystąpienia opadów deszczu w przeciągu 5 do 7 dni po olejowaniu, ponieważ istnieje ryzyko pojawienia się plam na powłoce, jeżeli zostanie ona zmoczona. Nie należy malować obiektów oraz powierzchni, które mogą mieć bezpośredni kontakt z produktami spożywczymi. Pogorszenie się stanu malowanej powierzchni lub wymalowania może być spowodowane poprzez reakcję elektrochemiczną wywołaną obecnością metali w wymalowanym elemencie. Efektem takiego zjawiska jest pojawienie się ciemnych zmian na drewnie.

Czas schnięcia:

Pyłosuchość po ok. 24 godzinach, suchość użytkowa po 48 godzinach.

Czyszczenie narzędzi:

Woda lub preparat do czyszczenia narzędzi.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania, jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej produktu.

Transport i składowanie:

Chronić przed mrozem.

Wskazówki BHP i ppoż.:

UWAGA: Zawiera: 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, bis (2-etyloheksanian) kobaltu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. UWAGA: Zawiera olej lniany. Ryzyko samozapłonu! Zabrudzone produktem czyściwa, inne porowate materiały nasączone produktem, a także pył szlifierski może ulec samozapaleniu. W związku z czym tego typu materiały należy przechowywać przed usunięciem zwilżone wodą lub bezpośrednio po użyciu przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie zajmującym się unieszkodliwianiem tego typu odpadów.