Jedynka® Impregnat do Drewna z Woskiem

Impregnat dekoracyjno-ochronny na zewnątrz

Impregnat cienko powłokowy opracowany na bazie trzech aktywnych żywic, zapewniających kompletną ochronę drewna:

- żywica polisacharydowa – ułatwia kompatybilność impregnatu ze strukturą chemiczną drewna,
- olej lniany – doskonale penetruje drewno i odpycha wilgoć,
- żywica alkidowa – tworzy szczelną powłokę, co gwarantuje odporność na warunki zewnętrzne i środowiskowe.

Dodatkowo impregnat zabezpiecza powierzchnię drewna przed szkodliwym promieniowaniem UV, a jego powłoka jest odporna na działanie mikroorganizmów.

Zastosowanie:

Impregnat przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania wszelkich powierzchni drewnianych oraz drewnopochodnych na zewnątrz pomieszczeń: okien, drzwi, altan, ogrodzeń, drewnianych fasad budynków oraz innych elementów stolarki budowlanej.

Przydatne informacje:

 • trwałe kolory
 • głęboka penetracja drewna
 • trwałość powłoki do 6 lat
 • odporność powłoki impregnatu na mikroorganizmy
 • zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
 • skuteczne odpychanie wilgoci
 • system 3 aktywnych żywic, zapewniających kompleksową ochronę drewna
 • super wydajność: ok. 18 m2/l przy jednokrotnym malowaniu

Wielkość opakowań:

0,9 l; 2,5 l; 5 l i 10 l

Wydajność:

Do 18 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj drewna, jego faktura, porowatość, twardość, zawartość wilgoci oraz zastosowana technologia aplikacji.

Kolory:

Bezbarwny + 10 gotowych kolorów.

Uwaga! Intensywność zabarwienia drewna oraz stopień połysku zależne są od rodzaju i chłonności drewna oraz ilości i grubości naniesionych warstw.

Dane techniczne:

 • Stopień połysku:

Mat

 • Lepkość mierzona kubkiem wypływowym Forda o ø otworu 4 mm, w temp. +23°C:

26-50 s

 • Gęstość:

0,87-0,92 g/cm3

 • Temperatura zapłonu:

min. +30°C

 • Produkt posiada Atest Higieniczny.
 • Termin przydatności:

36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie należy oczyścić, osuszyć, odżywiczać, usunąć wszelkie plamy z oleju lub wosku. Sęki usunąć (braki uzupełnić czystym drewnem) lub pozostawić (zabezpieczyć specjalistycznymi środkami chemicznymi). Wady, ubytki należy uzupełnić wstawkami z drewna, uszkodzenia, szczeliny uzupełnić masą szpachlową do drewna, o odcieniu nieco jaśniejszym niż wymagany kolor. Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Dokładnie zmatowić istniejące połyskliwe powłoki i podłoża wcześniej bejcowane w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji impregnatu przez podłoże. Wszystkie powierzchnie do malowania muszą być suche, a zawartość wilgoci w drewnie nie może przekraczać 20%.

Warunki nakładania:

Uwaga! Nie stosować przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C i wilgotności względnej powietrza powyżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Pędzlem lub tamponem.

Malowanie:

Produkt należy dokładnie wymieszać. Aplikować pędzlem lub tamponem rozcierając w kierunku zgodnym z rysunkiem słojów drewna. Zaleca się nakładanie przynajmniej dwóch warstw w odstępach minimum 6 godzin.

Czyszczenie narzędzi:

Przed przystąpieniem do mycia narzędzi należy je dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.

Czyścić Rozcieńczalnikiem Niskoaromatycznym do Wyrobów Ftalowych i Alkidowych marki Jedynka® lub benzyną lakierniczą.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy. Uwaga! Ryzyko samozapłonu zużytych czyściw, papierowych ręczników itp. Zanieczyszczone materiały mogą po kilku godzinach wywołać pożar, dlatego należy przed usunięciem namoczyć je w wodzie i przechowywać w zamkniętym, metalowym pojemniku.

Transport i składowanie:

Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Wskazówki BHP i ppoż.:

Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % węglowodorów aromatycznych, terpentyna, oksym ketonu etylowo-metylowego, bis(2-etyloheksanian) kobaltu, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on, 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Łatwopalna ciecz i pary. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować rękawice ochronne. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed urządzeniami iskrzącymi i otwartym ogniem. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Pomieszczenie, po zastosowaniu produktu, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.