Tikkurila Spakkeli Wood Putty

Wodorozcieńczalna szpachlówka do drewna

Specjalna wodorozcieńczalna szpachlówka do drewna, do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie:

Drzwi, futryny, panele drewniane ścian i sufitów.

Wielkość opakowań:

0,5 l

Wydajność:

10-12 m2/l na warstwę. Grubość pojedynczej powłoki w stanie mokrym wynosi ok. 80-100 µm, po wyschnięciu ok. 30-40 µm. Wydajność może ulec widocznemu zmniejszeniu przy malowaniu podłoży surowych i porowatych. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości i zawartości wilgoci w podłożu.

Kolory:

Sosna, sosna ciemna, brzoza, brzoza ciemna, dąb, dąb ciemny, buk, mahoń, biała.

Dane techniczne:

  • Stopień połysku:

Mat

  • Zawartość części stałych:

Ok. 67%

  • Gęstość:

1,8 kg/l, ISO 2811

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Usunąć pył i kurz z podłoża oraz luźno przylegające części powierzchni.

Warunki nakładania:

Podłoże suche i czyste. Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.

Narzędzia nakładania:

Kielnia lub łopatka do wygładzania. 

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do 10%.

Malowanie ubytków:

Nakładać szpachlówkę za pomocą łopatki lub kielni. W razie konieczności rozcieńczyć wyrób wodą. Duże ubytki drewna wypełniać warstwami (2-3 razy). Po nałożeniu szpachli podłoże wypiaskować i dokładnie usunąć pył. Powierzchnia powinna być następnie pomalowana produktami Tikkurila Pirtti Interior Wood Stain lub Tikkurila Dicco Lacquer Stain. Można zastosować również lakier np. Tikkurila Kiva Panel Lacquer.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%, przy płytkich wypełnieniach, utwardzenie następuje po upływie 4 godzin. Głębokie wypełnienie - po ok. 24 godzinach.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

Transport i składowanie:

Chronić przed mrozem.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Zachować ostrożność podczas aplikacji, unikać długotrwałego kontaktu ze skórą. Szpachlówkę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny.