Tikkurila Betolux

Uretanowo-alkidowa farba do podłóg

Uretanowo-alkidowa farba przeznaczona do malowania betonowych, metalowych i drewnianych podłóg i schodów wewnątrz pomieszczeń, w niewielkim stopniu narażonych na mechaniczną i chemiczną eksploatację. Dzięki zastosowaniu Tikkurila Betolux uzyskasz trwałą powłokę odporną na wysoką temperaturę, ścieranie czy środki chemiczne.

Zastosowanie:

Podłogi i schody w pomieszczeniach mieszkalnych, handlowych i magazynowych. Tikkurila Betolux może być stosowana na podłożach uprzednio malowanych farbami alkidowymi oraz lakierami i farbami epoksydowymi.

Wielkość opakowań:

0,9l; 2,7l; 9l

Wydajność:

  • Powierzchnie betonowe: 7-9 m2/l.
  • Powierzchnie drewniane i metalowe: 9-11 m2/l.

Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury i porowatości podłoża, zawartości wilgoci w podłożu oraz od metody aplikacji.

Kolory:

Karta kolorów Tikkurila Floor Paints. Dodatkowo spora część kolorów z karty kolorów Tikkurila Symphony.

Dane techniczne:

  • Baza:

A i C

  • Zawartość części stałych:
  • Gęstość:
  • Stopień połysku:

Połyskowy

  • Odporność na zmywanie:

Dobra, SFS 3755

  • Odporność chemiczna:

Dobra odporność na smary. Farba odporna na benzynę lakierniczą i denaturat. Brak odporności na działanie silnych rozpuszczalników.

  • Odporność na wysokie temperatury

Odporność na temperaturę: +120°C. Jasne odcienie mogą lekko żółknąć w wysokich temperaturach, SFS 3757.

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Instrukcja stosowania:

Warunki nakładania:

Betonowe powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche i sezonowane przynajmniej 4 tygodnie. Wilgotność względna powierzchni betonowych mniejsza niż 97%, temperatura powietrza, podłoża i farby co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie:

Podłoża betonowe: usunąć mleczko cementowe za pomocą szlifierki i odpylić.

Podłoża metalowe: Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z brudu, oleju, smaru za pomocą Tikkurila Everal Thinner 1050, rdzę usunąć. Zagruntować podkładem Tikkurila Everal Metal Primer.

Podłoża drewniane: Przed przystąpieniem do malowania należy zaokrąglić wszystkie ostre krawędzie (np. papierem ściernym). Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z brudu, oleju, smaru, pleśni, wosku, grzybów, szkodników lub innych zanieczyszczeń ograniczających przyczepność nanoszonych powłok. Wady i ubytki uzupełnić wstawkami z drewna, uszkodzenia i szczeliny uzupełnić masą szpachlową do drewna.

Podłoża uprzednio malowane: Zmyć uprzednio malowane powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu, dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć starą, łuszczącą się farbę. Dokładnie przeszlifować podłoże i odpylić. Powierzchnie z połyskiem, bejcowane lub pomalowane farba olejną przeszlifować i odpylić. W przypadku usunięcia starej powłoki i odsłonięcia surowego elementu podłoża metalowego, należy je wcześniej zagruntować Tikkurila Everal Metal Primer. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Nakładanie:

Pędzel, wałek lub natrysk.

Rozcieńczanie:

Tikkurila Everal Thinner 1050 do 25%.

Malowanie:

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Za pomocą pędzla, wałka lub natrysku nałożyć dwie warstwy farby. Pierwszą warstwę rozcieńczyć 20-25% Tikkurila Everal Thinner 1050. Druga nierozcieńczona lub delikatnie rozcieńczona warstwa farby może być nakładana już następnego dnia.

Renowacja:

Powierzchnie pomalowane wcześniej farbą Tikkurila Betolux mogą być ponownie malowane farbą Tikkurila Betolux lub Tikkurila Betolux Akva.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C przy wilgotności względnej 50%: Pyłosuchość po upływie 3-4 godz. Ponownie przemalowanie po upływie ok. 1 dnia. Powierzchnia jest gotowa do użytkowania po upływie ok. 1 tygodnia. Produkt wysycha całkowicie i osiąga całkowitą trwałość po ok. 1 miesiącu.

Czyszczenie narzędzi:

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu. Narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 lub benzyną lakierniczą bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.

Konserwacja:

Produkt wysycha całkowicie, osiąga całkowitą trwałość i odporność chemiczną po ok. 1 miesiącu. Należy unikać czyszczenia wymalowanej powierzchni w tym czasie. Powierzchnia może być czyszczona za pomocą szczotki, mopa lub ścierki usuwając brud z użyciem neutralnego detergentu o pH 6-8.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Transport i składowanie:

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:  
Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % węglowodorów aromatycznych. Uwaga! Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego i bis(2-etyloheksanian) kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia/otwartego ognia. Palenie wzbronione. Produkt posiada Atest Higieniczny.