Tikkurila Be Special Decor Retro

Wewnętrzny tynk dekoracyjny

Wewnętrzny, akrylowy tynk dekoracyjny o wyraźnej strukturze i głęboko matowym stopniu połysku, pozwalający między innymi  na uzyskanie efektu starych, zabytkowych ścian. Spontanicznie powstałe przetarcia i stylowe żłobienia całkowicie odmienią pomieszczenia i nadają im niebanalny charakter.  Równie dobrze sprawdzi się w aranżacjach nowoczesnych.

Zastosowanie:

Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, jak również w obiektach użyteczności publicznej.

Nakładanie na tynki cementowe, cementowo – wapienne, płyty kartonowo – gipsowe (suche tynki).

Wielkość opakowań:

9 kg; 14 kg

Wydajność:

Do 2,5 kg/m2

Kolory:

Dostępny w odcieniu bieli i kolorach wchodzących w system barwienia AVATINT wg karty kolorów Tikkurila Interior Colour Card. Kolory są maksymalnie zbliżone do wzornika, ostateczny odcień będzie zależał od warunków i metody aplikacji, stosowanych narzędzi oraz uzyskanej faktury tynku.

Uwaga! Możliwość barwienia w mieszalniku jedynie opakowań 9L (14kg).

Dane techniczne:

  • Stopień połysku:

Pełny mat

  • Konsystencja:

Aparat typu BGS: 10 – 11 cm.

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Powierzchnie niemalowane:

Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer, nawierzchniowo nałożyć tynk Tikkurila Be Special Decor Retro.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Usunąć łuszczące się fragmenty starej farby. Całość podłoża zagruntować farbą Tikkurila Optiva Primer. Nawierzchniowo nałożyć tynk Tikkurila Be Special Decor Retro.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:

Farbę wapienną lub klejową usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer, nawierzchniowo nałożyć tynk Tikkurila Be Special Decor Retro.

W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować impregnatem Tikkurila Suprabilit.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Paca stalowa lub z tworzywa sztucznego.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do 10%.

Malowanie:

Nakładać szpachlą stalową lub plastikową, tworząc powłokę o grubości 1-2 mm. Strukturę nadaje się podczas nakładania tynku, tworząc żłobienia i przetarcia. W razie potrzeby tynk można rozcieńczyć wodą maks. do 10%. Ostateczna faktura i wydajność uzależnione są od rodzaju użytego narzędzia, grubości zastosowanej powłoki i techniki aplikacji. Do wykonania całej powierzchni lub części architektonicznej należy użyć produktu z jednej partii produkcyjnej.
W celu uzyskania dodatkowego efektu kolorystycznego, po upływie min. 24 godzin, na powierzchnię tynku należy nanieść pędzlem bejcę Tikkurila Be Special Decor Lasyr, Tikkurila Be Special Decor Silver lub Tikkurila Be Special Decor Gold.

Całkowite wyschnięcie następuje po upływie 48 godzin. Całkowite utwardzenie po 28 dniach. Możliwe jest również nakładanie tynków w różnych kolorach na tę samą powierzchnię w celu uzyskania dodatkowego efektu kolorystycznego.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze + 23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% tynk schnie około 48 godzin.  Całkowite utwardzenie po 28 dniach.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości tynku.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

Transport i składowanie:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Tynk przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera: mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt posiada Atest Higieniczny