Tikkurila Harmony

Akrylowa farba lateksowa do wnętrz

Do wymalowań wewnętrznych na powierzchniach płyt kartonowo-gipsowych, betonu, cegieł, gipsu, drewna, tapety, płyt pilśniowych, płyt wiórowych i podobnych podłożach. Malowanie ekranów. Nadaje się do powierzchni nowych i uprzednio malowanych, jak również do powierzchni uprzednio malowanych farbą alkidową zgodnie z instrukcją obsługi. Nie nadaje się do malowania drzwi i mebli.

 

OPIS

Akrylowa farba lateksowa do malowania powierzchni wewnątrz pomieszczeo.

ZASTOSOWANIE

Do wymalowao wewnętrznych na powierzchniach płyt kartonowo-gipsowych, betonu, cegieł, gipsu, drewna, tapety, płyt pilśniowych, płyt wiórowych i podobnych podłożach. Nadaje się do powierzchni nowych i uprzednio malowanych, jak również do powierzchni uprzednio malowanych farbą alkidową zgodnie z instrukcją obsługi. Malowanie ekranów. Nie nadaje się do malowania drzwi i mebli. Można ją stosowad do malowania sufitów i ścian w pomieszczeniach mieszkalnych: sypialniach i pokojach dziecięcych, a także w holach i innych podobnych suchych pomieszczeniach.


DANE TECHNICZNE

Zawartośd części stałych (obj.): ok. 40% w zależności od koloru Gęstośd: ok. 1,3 kg/l w zależności od koloru (ISO 2811) Rozcieoczalnik: woda Odpornośd na wysokie temperatury: do +85°C (ISO 4211-2, ISO 4211-3) Odpornośd chemiczna: odporna na środki chemiczne do czyszczenia i słabe rozpuszczalniki, np. benzyna lakiernicza Odpornośd na zmywanie: wytrzymuje 5000 cykli tarcia szczotką (wg SFS 3755) Odpornośd na szorowanie na mokro: klasa 2 (wg PN-EN 13300) Stopieo połysku: pełny mat Bazy: A i C


KOLORYSTYKA Tikkurila Symphony Colour Card.


SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża: Powierzchnie niemalowane: Usunąd brud i kurz z niemalowanej powierzchni. Wszelkie uszkodzenia, ubytki i pęknięcia należy zaszpachlowad odpowiednią szpachlówką. Następnie zeszlifowad szpachlówkę i usunąd kurz po szlifowaniu. Powierzchnie wcześniej malowane: Umyd całą powierzchnię przed malowaniem za pomocą Maalipesu Cleaning Agent, a następnie przemyd delikatnie wodą. Pozostawid do wyschnięcia. Zeszlifowad powierzchnię i usunąd kurz po szlifowaniu. Jeśli konieczne, przed malowaniem zagruntowad przy użyciu Feelings Universal Primer.


APLIKACJA

Metody: Wałek, pędzel lub natrysk. Przy zastosowaniu natrysku bezpowietrznego, należy użyd koocówki o parametrach 0,017”-0,021”. Rozcieńczanie: W razie potrzeby rozcieoczyd do 10% wodą. Warunki aplikacji: Wszystkie powierzchnie malowane powinny byd suche, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotnośd względna powietrza poniżej 80%. Malowanie: Wyrób dokładnie wymieszad przed malowaniem; jeśli to konieczne rozcieoczyd wodą. Nałożyd 1-2 warstwyproduktu na całej powierzchni za pomocą wałka, pędzla lub natrysku. Wydajność: Na powierzchniach chłonnych: 7-9 m2/l; na powierzchniach niechłonnych: 10-12 m2/l. Czas schnięcia: W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza poniżej 50% zazwyczaj farba osiąga suchośd dotykową po 0,5 godziny. Nakładanie następnej warstwy po 1-2 godzinach. Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścid wodą bezpośrednio po zakooczeniu pracy. Do usuwania zaschniętej farby z narzędzi malarskich polecany jest produkt Tikkurila Pensselipesu (Tool Cleaner). Czyszczenie pomalowanej powierzchni: Najwcześniej 1 miesiąc po zastosowaniu można czyścid powierzchnię używając suchej szczotki, mopa lub szmatki. Bardzo brudne powierzchnie mogą byd czyszczone neutralnym detergentem (pH 8-10) przy użyciu wilgotnej szczotki, mopa lub szmatki. Delikatnie spłukad powierzchnie po myciu. Produkt osiągnie ostateczną twardośd i wytrzymałośd w normalnych warunkach po 1 miesiącu, dlatego też do tego czasu trzeba obchodzid się z pomalowaną powierzchnią odpowiednio delikatnie. Jeśli powierzchnia ma byd czyszczona od razu po malowaniu, należy użyd miękkiej szczotki, szmatki lub mopa.


OCHRONA ŚRODOWISKA Puste puszki należy oddad do odzysku lub usunąd zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazad firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.


WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Należy zachowad ostrożnośd, unikad dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji natryskowej. SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT Chronid przed mrozem.


OPAKOWANIA 0,9 l; 2,7 l; 9 l


Kat. A/a. Dopuszczalna zawartośd LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.
Produkt posiada Atest Higieniczny.