Tikkurila Pure White

Lateksowa farba do ścian i sufitów.

Wysokiej jakości wodorozcieńczalna farba lateksowa, przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń.
Farba pozwala uzyskać efekt eleganckiej, śnieżnej bieli o głęboko matowym wykończeniu.

 

Opis

Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia (szpitale, szkoły, przedszkola), z wyłączeniem ścian wokół umywalek, zlewozmywaków oraz pomieszczeń wymagających dezynfekcji oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI
•Bardzo dobra siła krycia powierzchni
•Jednolite, matowe wykończenie bez smug i pasów
•Wysoka wydajność do 14 m2/l
•Trwałość powłoki i bieli w czasie
•Doskonałe właściwości aplikacyjne; niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia

Przykłady zastosowania

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych oraz małych elementów z drewna i metalu, po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim gruntem.

DANE TECHNICZNE

Kolory

Biała

Stopień połysku

Pełny mat

Wydajność

Do 14 m²/l przy jednokrotnym malowaniu; wydajność uzależniona jest od chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego.

Wielkość opakowań

3 l; 10 l

Nakładanie

Wałek, pędzel, natrysk (dysza 517, ciśnienie 200-300 bar)

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C.

Odporność na ścieranie

Czyszczenie na sucho*. Farba rodzaju III wg normy PN-C-81914:2002.

*Nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od malowania. Należy pamiętać, że powierzchnia pomalowana farbą matową jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziaływania w porównaniu z powierzchniami malowanymi farbami o większym stopniu połysku

Gęstość

ok. 1,37 g/cm3

Przechowywanie

Termin ważności: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie

Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Usunąć pleśń oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do wypełnienia ubytków i pęknięć w podłożu oraz wyrównania powierzchni ścian i sufitów należy zastosować odpowiednią szpachlówkę.

Upewnić się, czy wszystkie powierzchnie szpachlowane lub wcześniej malowane farbą z połyskiem są zmatowione. W przypadku luźno związanych i skredowanych podłoży zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.

Powierzchnie niemalowane:

Tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką, w razie potrzeby zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit lub Tikkurila Pure White rozcieńczoną 15-20% wody. Stabilne, niepylące tynki cementowe i cementowo-wapienne malować dwu-trzykrotnie farbą Tikkurila Pure White bez uprzedniego gruntowania.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Łuszczące się powłoki usunąć, a powierzchnie skredowane odpylić na sucho i zmyć wodą. Ubytki tynku uzupełnić odpowiednią szpachlówką, w razie potrzeby zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit lub farbą Tikkurila Pure White rozcieńczoną 15-20% wody. Podłoża uprzednio malowane farbami emulsyjnymi, których powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona malować dwu-trzykrotnie farbą Tikkurila Pure White bez uprzedniego gruntowania.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:

Farbę wapienną lub klejową usunąć całkowicie. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką, w razie potrzeby zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit lub farbą Tikkurila Pure White rozcieńczoną 15-20% wody. Jeżeli powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona pomalować dwu-trzykrotnie farbą Tikkurila Pure White bez uprzedniego gruntowania.

Uwaga: Należy sprawdzić, czy zastosowana gładź/masa szpachlowa jest mocnym i stabilnym podłożem – jeśli po lekkim przetarciu ręką szpachlówka „sypie się” lub pozostawia na dłoni ślad pyłu – to oznacza, że podłoże jest sypkie i należy zastosować preparat Tikkurila Suprabilit.

Na podłożach uprzednio malowanych należy wykonać wymalowanie próbne na małej powierzchni. Uzyskanie pożądanego efektu decyduje o zastosowaniu produktu.

Rozcieńczanie

W razie potrzeby do 5% wodą.

Malowanie

Bezpośrednio przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 2-3 warstwy Tikkurila Pure White. Taśmę malarską odkleić natychmiast po zakończeniu malowania, zanim farba wyschnie.
Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym.
Lista dostępna na http://www.tikkurila.pl/Doradcy-Technologiczni. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie
największej ilości farby.

Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)

Kat. A/a. Produkt zawiera minimalne ilości lotnych związków organicznych poniżej 1 g/l – (poniżej obowiązującej normy). Od 2010 r. dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008

Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol 3-onu i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. REKOMENDACJA PTA – Tikkurila Pure White jest polecana przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne. Na podstawie wykonanych badań, niezależna komisja ekspertów potwierdziła, że produkt jest bezpieczny dla osób szczególnie wrażliwych i ze skłonnościami do alergii. Po wymalowaniu i wywietrzeniu pomieszczenia produkt użyty zgodnie z przeznaczeniem nie wykazuje działania alergizującego. LZO – produkt zawiera minimalną ilość lotnych związków organicznych tj. poniżej 1 g/l LZO 30-ściokrotnie poniżej wymaganej normy; Kategoria A/a. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji.Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wyrób powinien być transportowany w oryginalnych opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura transportowania powinna wynosić od +5°C do+25°C. Chronić farbę przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu. Szczelnie zamknięte opakowania przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5°C do +25°C.

INFORMACJE DODATKOWE

Spoiwo: Dyspersja akrylowa.