Jedynka® Śnieżnobiała

Emulsyjna farba do ścian i sufitów

Nowoczesna farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu. Tworzy matowe powłoki, zapewniające długotrwały efekt dekoracyjny. Unikalna ekologiczna receptura zapewnia efekt końcowy w postaci: śnieżnobiałych wymalowań, niepękającej z upływem czasu powłoki, która dzięki mikroporowatej strukturze zapewnia dodatkowo „oddychanie ścian”.

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i biurowych. Może być stosowany na tynki, podłoża betonowe, gipsowe, płyty wiórowe, płyty kartonowo-gipsowe (suche tynki), jak również do renowacji starych wymalowań.

Przydatne informacje:

 • śnieżnobiały kolor
 • dobre krycie
 • szybkie schnięcie
 • „oddychanie powłoki”
 • łatwa aplikacja
 • ekologiczna receptura
 • super wydajność: ok. 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu

Wielkość opakowań:

1 l; 3 l; 5 l i 10 l

Wydajność:

Do 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Kolory:

Biały.

Dane techniczne:

 • Stopień połysku:

Mat

 • Lepkość (+23°C) KU:

100-110

 • Gęstość:

maks. 1,5 g/cm3

 • Zawartość części stałych:

min. 50%

 • Czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i przy wilgotności względnej powietrza 55±5%:

- stopień V – maks. 2 godz.

 • Odporność powłoki na tarcie na sucho:

wytrzymuje próbę

 • Produkt posiada Atest Higieniczny.
 • Termin przydatności:

36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie podłoża:

Podłoża nowe:powinny być suche, czyste, odtłuszczone. Świeży tynk lub beton można malować po 3-4 tygodniach sezonowania.

Podłoża poddawane renowacji:należy dokładnie oczyścić z łuszczących się powłok, kurzu, pyłu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Powłoki farb klejowych muszą być usunięte, aż do odsłonięcia tynku. Powierzchnie skredowane należy odpylić na sucho i umyć wodą. Ściany pomalowane uprzednio farbami emulsyjnymi należy dokładnie umyć wodą z detergentem, a następnie zmyć czystą wodą.

Warunki nakładania:

Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C.

Narzędzia nakładania:

Można aplikować: pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym lub natryskiem hydrodynamicznym.

Natrysk hydrodynamiczny: dysza o średnicy 0,017''-0,019' przy kącie natrysku 40-50° i ciśnieniu 130-150 Bar.

Rozcieńczanie/mycie narzędzi:

Woda.

Malowanie:

Przed aplikacją farbę należy dokładnie wymieszać. Produkt nie wymaga rozcieńczania. Do pierwszego malowania dopuszczalne jest gruntowanie farbą rozcieńczoną wodą w ilości do 20%, w zależności od rodzaju podłoża i sposobu malowania. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2- lub 3-krotne malowanie. Farba schnie ok. 2 godziny. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin.

Uwaga! Należy pamiętać, że powierzchnia pomalowana farbą matową jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziaływania w porównaniu z powierzchniami malowanymi farbami o większym stopniu połysku.

Czas schnięcia:

Farba schnie ok. 2 godziny. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin.

Czyszczenie narzędzi:

Przed przystąpieniem do mycia narzędzi należy je dobrze wytrzeć w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.

Transport i składowanie:

Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C.

Wskazówki BHP i ppoż.:

Produkt zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Farbę należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Pomieszczenia po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Zawiera: mieszaninę poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta.