Tikkurila Luja Matt

Farba wykończeniowa

Farba była dostarczana przez firmę Pigmentologia, na wieżowiec mieszkalny przy ul. Złota 44 w Warszawie.

Specjalna farba akrylowa do wnętrz, zawierająca środek grzybobójczy, który chroni powłokę farby.  Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wilgotnych oraz w pomieszczeniach, w których pożądana jest wysoka odporność na zmywanie i zużycie.

Farba odporna na mycie silnymi detergentami czyszczącymi i dezynfekującymi używanymi w szpitalach.

Zastosowanie:

Ściany i sufity w pomieszczeniach wilgotnych oraz w pomieszczeniach, gdzie pożądana jest wysoka odporność na zmywanie i zużycie, np.: hole, klatki schodowe, korytarze szpitalne, sale chorych itp.

Farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia, zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością.  Dedykowana do pomieszczeń wilgotnych oraz takich, w których pożądana jest wysoka odporność na zmywanie i zużycie.

Produkt jest odpowiedni do stosowania na powierzchnie betonowe (malowanie dekoracyjne), gipsowe, szpachlowane, z cegły, na tapety i podłoża drewniane, a także płyty kartonowo-gipsowe, płyty wiórowe i płyty z włókien drzewnych. Może być również stosowany na powierzchniach nowych, jak i uprzednio malowanych.

Wielkość opakowań:

0,9 l; 2,7 l; 9 l

Wydajność:

Około 5-8 m2/l.

Kolory:

Barwienie zgodne z kartą kolorów Tikkurila Symphony.

Dane techniczne:

  • Baza:

A i C

  • Stopień połysku:

Mat

  • Klasa emisji materiału budowlanego:

M1

  • Odporność na zmywanie:

Odporność na szorowanie na mokro:(PN-EN ISO 11998): klasa 1 (klasyfikacja wg PN-EN 13300).

  • Odporność chemiczna:

Odporny na rozpuszczalniki, np. benzyna lakiernicza.

Farba odporna na mycie środkami dezynfekującymi używanymi w szpitalach.

  • Odporność na wysokie temperatury:

+85°C, ISO 4211-2 i ISO 4211-3.

  • Zawartość części stałych:

Ok. 40% obj.

  • Gęstość:

Ok. 1,2 kg/l, ISO 2811

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz z niemalowanej powierzchni. Jeśli to konieczne, wypełnić pęknięcia i ubytki szpachlówką Tikkurila Presto LV. Zeszlifować i odpylić. Zagruntować gruntem Tikkurila Feelings Universal Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć uprzednio malowane powierzchnie stosując Tikkurila Maalipesu zgodnie z instrukcją użycia i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć luźną, łuszczącą się farbę za pomocą skrobaka. Zmatowić twarde i błyszczące powierzchnie, następnie odpylić. Wypełnić pęknięcia i ubytki szpachlówką Tikkurila Presto LV. Zeszlifować szpachlówkę i odpylić. W razie potrzeby zagruntować gruntem Tikkurila Feelings Universal Primer.

Warunki nakładania:

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, temperatura powietrza co najmniej +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Wałek, pędzel lub natrysk. Do aplikacji natryskowej używać dyszy 0,015"- 0,021". W razie konieczności należy rozcieńczyć produkt do 5% objętościowo.

Rozcieńczanie:

Woda

Malowanie:

Przed malowaniem należy dokładnie wymieszać farbę. Nakładać dwie warstwy farby za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

Suchość dotykowa po ok. 2 godz. Nakładanie kolejnej warstwy po ok. 4 godz.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą z mydłem.

Konserwacja:

Czyszczenie nie wcześniej niż miesiąc po zakończeniu malowania. Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką zwilżoną neutralnym roztworem myjącym (pH 6-8). Bardzo brudne powierzchnie czyścić lekko zasadowym roztworem myjącym (pH 8-10). Powierzchnia nie może pozostać wilgotna po czyszczeniu. Rozcieńczać zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta detergentów.

W normalnych warunkach produkt osiąga odporność i trwałość po upływie miesiąca, do tego czasu powierzchnie muszą być traktowane z ostrożnością. Jeśli powierzchnie wymagają oczyszczenia zaraz po zakończeniu malowania, należy oczyścić je delikatnie miękką szczoteczką lub wilgotną ściereczką.

Powierzchnie malowane Tikkurila Luja mogą być ponownie malowane farbami wodorozcieńczalnymi do ścian.


Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Transport i składowanie:

Chronić farbę przed mrozem. ADR - Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Zawiera produkt biobójczy chroniący powłokę. Zawiera: 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Produkt posiada Atest Higieniczny.