Tikkurila Finngard Novasil

Akrylowo-silikonowa farba do elewacji

Wodorozcieńczalna, akrylowo-silikonowa farba elewacyjna. Tworzy hydrofobowe powłoki o niskiej wodochłonności, wysokiej trwałości koloru, dobrej paroprzepuszczalności i doskonałej odporności na działanie warunków atmosferycznych. Powłoki posiadają podwyższoną odporność na zabrudzenia. Te atuty sprawiają, iż elewacja pozostaje w doskonałej kondycji przez wiele lat.

Farba dostępna w bogatej palecie barw (ok. 905 kolorów).

Zalety i właściwości:

 • Doskonała odporność na działanie warunków atmosferycznych
 • Wysoka trwałość powłoki dzięki zdolności farby do tworzenia hydrofobowych powłok, o niskiej wodochłonności
 • Bardzo dobra odporność na zabrudzenia
 • Dobra paroprzepuszczalność
 • Wysoka trwałość koloru

Zastosowanie:

Tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe, akrylowe, silikonowe, silikatowe, ich hybrydy, płyty włókno-cementowe oraz beton. Renowacja powłok dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych). Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny itp).

Wielkość opakowań:

0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l

Wydajność:

6-9 m2/l  przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności  i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża. 

Kolory:

Kolory z wzornika Tikkurila „Farby Fasadowe” i wybrane kolory z NCS i RAL.

Zaleca się wykonanie odpowiedniej próby kolorystycznej na pow. 1-2 m2.
Przy wyborze kolorów na fasady, szczególnie tych narażonych na intensywne oddziaływanie światła słonecznego, które w znaczący sposób może nagrzewać tę powierzchnię rekomendujemy zastosowanie kolorów o wyższym współczynniku odbicia światła. Zalecamy stosowanie kolorów, których współczynnik odbicia światła jest większy niż 20%.
Wartości współczynnika odbicia światła podane są w karcie Tikkurila „Farby Fasadowe”.

Dane techniczne:

 • Baza:

LAP i LC

 • Stopień połysku:

Mat

 • Właściwości fizyczne wg normy PN-EN 1062-1 (2005):
Parametr techniczny

Oznaczenie zgodnie

z normą

Wynik
Połysk zwierciadlany G PN-EN ISO 2813:2001P G3 mat
Grubość powłoki E µm PN-EN 1062-1:2005P E2 50<E2=<100
Kategoria wielkości ziarna S µm PN-EN ISO 1524:2013:06E S1 drobne

Współczynnik przenikania pary

wodnej/paroprzepuszczalność V g/(m2xd)

PN-EN ISO 7783-2:2001P 

V2 średni

Przepuszczalność wody/nasiąkliwość W kg/(m2xh0,5) PN-EN 1062-3:2008P W3 mała
Przepuszczalność ditlenku węgla C g/(m2xd) PN-EN 1062-6:2003P C0             


Pozostałe dane techniczne:

Parametr techniczny

Oznaczenie zgodnie

z normą

 Wynik         
Przyczepność przy odrywaniu, systemy sztywne bez obciążenia ruchem PN-EN ISO 1542:2000 ≥ 1,0 (0,7)b


Przedstawione wyniki uzyskane z badań są wartościami średnimi. Zastosowane surowce naturalne mogą mieć nieznaczny wpływ na rzeczywiste wartości podane w tabeli. Jakość i właściwości produktu pozostają zachowane.

 • Zawartość części stałych:

Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 3251:2008P: ok. 60%

 • Gęstość:

Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 2811-1:2012P: ok. 1,5 kg/l

 • Przechowywanie:

Magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem.

 • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO.

 • Termin ważności:

36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane): Powierzchnie nowych tynków cementowo-wapiennych, cementowych i betonu sezonować min. 4 tygodnie. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Usunąć algi, porosty i grzyby. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować preparatem Tikkurila Finngard Nanoprimer lub Tikkurila Finngard Primer W (zalecany jako produkt, który może ograniczać pojawianie się wykwitów solnych na powierzchni farby nawierzchniowej).

Powierzchnie uprzednio malowane: Usunąć luźne i odspojone fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną). Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Podłoże zagruntować preparatem Tikkurila Finngard Nanoprimer. Przy renowacji starych powłok należy wykonać wymalowanie próbne, które pozwoli ocenić przyczepności nowej farby do malowanego podłoża (np. metodą siatki nacięć) oraz pozwoli na ocenę wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.

Warunki nakładania:

Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 48 godzin – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.

Narzędzia nakładania:

Wałek, natrysk lub pędzel.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Malowanie:

Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Wilgotność malowanego podłoża nie powinna przekraczać 4%. Produkt nanosić po min. 16 godz. od gruntowania preparatem Tikkurila Finngard Nanoprimer lub po min. 24 godz. od użycia Tikkurila Finngard Primer W. Produkt nadaje się do stosowania w postaci handlowej i przed użyciem wymaga dokładnego wymieszania, ewentualnie dopuszcza się rozcieńczanie max. do 5%. Nanieść dwie warstwy w odstępie min. 12 godz. W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły. Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian. Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej. Farbę z różnych partii wymieszać przed użyciem. Nie nanosić na powłoki wapienne.

Uwagi i zalecenia:

Stosować zestaw: farba do gruntowania oraz farba elewacyjna marki Tikkurila. Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg. Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temp. +23 ±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50 ±5%, powłoka schnie w czasie  do 3 godzin.  Nakładać  kolejną warstwę  po upływie  min. 12 godzin. Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej.

Czyszczenie narzędzi:

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.

UWAGA:
Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.

Transport i składowanie:

Transportować i magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:  

Chronić przed dziećmi. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji. Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.