Tikkurila Aero Color

Matowa farba lateksowa do natrysku

Innowacyjna farba przeznaczona do malowania natryskowego wewnątrz pomieszczeń. Tworzy piękne, matowe, zmywalne wykończenie.

Farba do natrysku - baza do barwienia w systemie mieszalnikowym, przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Przydatne informacje:

 • Farba gotowa do użycia, nie wymaga rozcieńczania.
 • Bardzo dobre krycie powierzchni już po jednokrotnym malowaniu metodą „na zakładkę”.
 • Wysoka odporność powłoki na szorowanie na mokro - 2 klasa (wg PN-EN 13300:2002).
 • Minimalna zawartość lotnych związków organicznych < 5 g/l - sześciokrotnie poniżej wymaganej normy; kat. A/a.
 • Idealnie gładka i trwała powłoka - warunkiem jest dobrze przygotowane podłoże.
 • Oszczędność czasu malowania - użycie metody natrysku „na zakładkę”.
 • Łatwe i precyzyjne nakładanie farby w miejscach trudno dostępnych, np. w narożnikach i na krawędziach.
 • Czyste malowanie - produkt specjalnie stworzony do malowania natryskiem, z ograniczonym do minimum tworzeniem mgły.

Zastosowanie:

Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, tapet z włókna szklanego, podłoży betonowych (jako dekoracja), jak również do renowacji starych wymalowań. Tikkurila Aero Color nadaje się również do dekoracyjnego malowania elementów drewnianych, drewnopochodnych oraz metalowych, po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim podkładem: Tikkurila Everal Primer (powierzchnie drewniane) lub Tikkurila Everal Corrostop (powierzchnie metalowe).

Wielkość opakowań:

4,5l; 9l

Wydajność:

Przy jednokrotnym natrysku (do uzyskania pełnego krycia) - ok. 5.5 m2/l - finalne krycie przy zastosowaniu metody malowania „na zakładkę”. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników, jak: chłonność i tekstura podłoża, metoda aplikacji, rodzaj użytego narzędzia malarskiego oraz kolor.

Kolory:

Bazy wchodzą w system barwienia Tikkurila Symphony oraz NCS.

Dane techniczne:

 • Baza:

A i C

 • Zawartość części stałych:

Baza A – ok.56% wag (w zależności od koloru)
Baza C – ok.53% wag (w zależności od koloru)

 • Gęstość:

Baza A – ok. 1,35 g/cm3 (w zależności od koloru)

Baza C – ok. 1,3 g/cm3 (w zależności od koloru)

 • Odporność na szorowanie na mokro:

klasa 2 (według PN-EN 13300:2002)

 • Stopień połysku:

Mat 3

 • Lepkość [KU] (+23°C): 110-122 
 • Lepkość [ICI /P/]: 1,1-1,9
 • Odczyn PH: 8-9
 • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kategoria A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 5 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy ocenić i odpowiednio przygotować podłoże.

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Powierzchnie niemalowane:

Stabilne, niepylące tynki cementowe i cementowo-wapienne (po uprzednim co najmniej 4-tygodniowym okresie sezonowania), których powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona malować bez gruntowania. Nierówności lub ubytki wygładzić odpowiednią szpachlówką. Pylące, piaszczące, silnie chłonne tynki zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.

Powierzchnie uprzednio malowane:

Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić, usunąć łuszczące się, luźne fragmenty starej powłoki. Ubytki i nierówności wygładzić odpowiednią szpachlówką. Połyskliwe powierzchnie zeszlifować, dokładnie odpylić, w razie potrzeby zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:

Farbę wapienną lub klejową dokładnie usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Miękkie, gładkie miejsca szpachlowane gipsem (lub pylącymi gładziami gipsowymi) wzmocnić preparatem Tikkurila Suprabilit. Następnie nałożyć farbę Tikkurila Aero Color.

UWAGA! W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem Technologicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Nakładanie:

 • Natrysk HVLP - urządzenia do natrysku przeznaczone do malowania farbami do ścian i sufitów. * Zalecane pistolety typu: Bosch - PFS 105 E Wall Paint, Wagner - seria WallPerfect.
 • Natrysk hydrodynamiczny.  Stosować produkt nierozcieńczony.  Zalecana dysza 513 - 517, ciśnienie 100 - 120 bar.
 • Natrysk powietrzny (tradycyjny). W razie potrzeby produkt rozcieńczyć maksymalnie 10% obj.  Zalecana dysza 1,6 - 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bary.
 • Aplikacja wałkiem. Stosować produkt bez rozcieńczenia.

Rozcieńczanie:

W razie konieczności można rozcieńczyć wodą, maksymalnie do 10%.

Malowanie:

Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 1-2 warstwy Tikkurila Aero Color za pomocą urządzenia do natrysku HVLP. W przypadku bardzo chłonnego podłoża konieczne będzie naniesienie dodatkowej warstwy Tikkurila Aero Color.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 1 godziny. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4-godzinny odstęp czasu.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.

Instrukcja natryskiwania:

DLA UZYSKANIA JEDNAKOWEJ JAKOŚCI I GRUBOŚCI POWŁOKI KONIECZNE JEST ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA URZĄDZENIA NATRYSKOWEGO.

1. Przed przystąpieniem do wykonywania właściwej pracy, poleca się przeprowadzić krótkie ćwiczenie wstępne, polegające na pomalowaniu próbnej powierzchni (np. 1-2 arkusze papieru pakowego).

2. Należy zabezpieczyć przed zachlapaniem wszystkie nienatryskiwane powierzchnie.

3. W trakcie prowadzenia pistoletu należy zachować zawsze taką samą odległość pomiędzy malowaną powierzchnią a pistoletem. Pistolet należy prowadzić całym ramieniem, a nie samym nadgarstkiem, tak by płaszczyzna dyszy pistoletu była cały czas ustawiona równolegle do płaszczyzny malowania. Zaleca się malowanie metodą „na zakładkę” (rys. 1).

rys. 1

4. W przypadku słabo kryjących kolorów lub wyjątkowo chłonnych podłoży, natrysk należy prowadzić w sposób „krzyżowy”. Jedną warstwę nanosimy poziomo, kolejną pionowo, lub na odwrót w zależności od wybranej powierzchni.

5. W przypadku ciemnych kolorów, o słabszym kryciu, poleca się nakładać przynajmniej dwie warstwy (pierwszą warstwę pozostawić do wyschnięcia).

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.

Transport i składowanie:

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych.

Temperatura transportowania i magazynowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.

Chronić farbę przed mrozem.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:  
Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenia Klienta.

Produkt posiada Atest Higieniczny.