Tikkurila Nostalgia Floor Oil

Olej do podłóg drewnianych.

Oddychający olej na bazie wosków karnauba i kandelila do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Preparat pogłębia i podkreśla naturalny kolor i strukturę drewna, nadaje trwałość oraz odpornosć na zabrudzenia i wodę. Powierzchnia pomalowana olejem jest łatwa do utrzymania w czystości. Nadaje satynowy połysk.

Zastosowanie:

Do stosowania na powierzchnie z surowego drewna. Podłogi, masywne blaty drewniane w suchych i mokrych pomieszczeniach.

Wielkość opakowań:

1 l; 3 l

Wydajność:

9 - 13 m2/l przy jednej warstwie, w zależności od gatunku drewna i jego porowatości.

Kolory:

Bezbarwny.

Dane techniczne:

  • Stopień połysku:

zależy od porowatości podłoża.

  • Zawartość części stałych:

Ok. 80% obj.

  • Gęstość:

0,9 kg/l (ISO 2811)

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Oczyścić dokładnie powierzchnię z brudu i kurzu i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć pozostałości poprzednich preparatów przez szlifowanie bądź cyklinowanie, odkurzyć.

Warunki nakładania:

Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 16%, temperatura powietrza powinna być powyżej +8°C i wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Rozcieńczanie

Tikkurila Everal Thinner 1050.

Narzędzia nakładania:

Pędzel, czysta szmatka lub natrysk, szmatka do polerowania.

Nakładanie:

Nałożyć pierwszą warstwę oleju do podłóg Nostalgia za pomocą pędzla, szmatki lub natrysku i pozostawić do wchłonięcia się w drewno na 5-10 min. Usunąć pozostałości niewchłoniętego oleju i wypolerować podłogę szmatką. Powierzchnię pozostawić do wyschnięcia na 12 godzin i powtórzyć procedurę. Zwykle dwie warstwy oleju są wystarczające.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%: gotowe do aplikacji kolejnej warstwy po ok 12 godz.  Nadaje się do użytku po 24 godz.

Czyszczenie narzędzi:

Wymyć narzędzia w wodzie z mydłem, a pozostałości usunąć używając Tikkurila Everal Thinner 1050.

Konserwacja:

Czyścić powierzchnię delikatnie przy użyciu wilgotnej gąbki lub ściereczki i neutralnego detergentu (pH 6-8). Powierzchnia nie powinna być mokra. Powtórzyć aplikację oleju w razie potrzeby. Mocno zabrudzone i pociemniałe powierzchnie można zeszlifować lub wycyklinować przed powtórzeniem aplikacji. Należy powtarzać aplikację oleju Tikkurila Nostalgia na używane powierzchnie. Regularne olejowanie zabezpieczona powierzchnię i sprawia, że jest ona wodoodporna, łatwa do utrzymania w czystości oraz trwała.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Nie wprowadzać do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste puszki oddać do odzysku lub unieszkodliwienia, pamiętając o ryzyku samozapłonu. Płynne pozostałości przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie w celu utylizacji lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. Ryzyko samozapłonu! Czyściwa materiałowe, pył szlifierski oraz pozostałości zanieczyszczone produktem mogą powodować pożar w wyniku reakcji samozapłonu, dlatego przed likwidacją powinny one być przechowywane pod wodą, suszone na zewnątrz lub natychmiast spalone.

Transport i składowanie:

Niska temperatura przechowywania i transportu nie mają znaczenia. ADR: UN1263, kl3, grupa pakowania III.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Zgodnie z EC dyrektywą 99/45/EC: produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zawiera chiński olej drzewny (olej tungowy). Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Nie wdychać pary / rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać zanieczyszczenia skóry. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.