Tikkurila Kiva Interior Lacquer

Akrylowy lakier do wnętrz

Wodorozcieńczalny, nieżółknący lakier akrylowy przeznaczony do lakierowania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się niską emisją zapachu. Tikkurila Kiva Interior Lacquer jest dostępny w wersji półmatowej oraz półpołyskowej, w wielu atrakcyjnych kolorach.

Zastosowanie:

Stoły, krzesła, regały, panele ścienne i sufitowe, drzwi, zabawki itp. Tikkurila Kiva Interior Lacquer może być również stosowany jako warstwa ochronna na powierzchniach bejcowanych. Nie należy nim pokrywać drewnianych podłóg.

Wielkość opakowań:

0,225 l; 0,9 l; 2,7 l

Wydajność:

8-14 m2/l na warstwę. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości, zawartości wilgoci w podłożu i metody aplikacji.

Kolory:

Karta kolorów Tikkurila Interior Lacquer Colour Card

Dane techniczne:

  • Baza:

EP

  • Odporność na ścieranie:

Dobra (DIN 53778).

  • Odporność chemiczna:

Dobra (ISO 2812-1). Odporny na czyszczenie środkami chemicznymi i słabymi rozpuszczalnikami.
Z powierzchni malowanej lakierem Tikkurila Kiva Interior Lacquer należy natychmiast zetrzeć rozlaną kawę lub herbatę.

  • Odporność na oleje i smary:

Dobra.

  • Zawartość części stałych:

Ok. 32%

  • Gęstość:

1 kg/l (ISO 2811)

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Podłoże musi być oczyszczone i suche, bez śladów zabrudzenia tłuszczem, olejem, woskiem i bez innych zabrudzeń powierzchniowych. Powierzchnię surowego drewna należy zmyć czystą wodą w celu odsłonięcia luźnych włókien, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym. Dokładnie usunąć istniejące powłoki malarskie będące w złym stanie technicznym. Do czyszczenia, wypełniania pęknięć, otworów po gwoździach i innych uszkodzeń drewna stosować odpowiednie środki. Wszystkie powierzchnie uprzednio szpachlowane lub pokryte farbą z połyskiem należy dokładnie zeszlifować i wyrównać. W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, temperatura powietrza oraz podłoża co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Narzędzia nakładania:

Pędzel, gąbka lub natrysk.

Lakier Tikkurila Kiva Interior najlepiej nakładać pędzlem z włosia poliestrowego lub nylonowego.

Rozcieńczanie:

W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą.

Malowanie:

Dokładnie wymieszać lakier przed użyciem i podczas aplikacji. Nakładać 2 lub 3 warstwy Kiva Interior Lacquer, w zależności od stanu podłoża i wymaganej głębi koloru. Lakier nanosić zawsze zgodnie z kierunkiem włókien i unikać nakładania się pociągnięć pędzla. Ostateczny kolor uzależniony jest od gatunku drewna, tj. od pierwotnego koloru i twardości. Wybrany poziom połysku osiągany jest po nałożeniu 2 warstw lakieru.

Czas schnięcia:

Lakier jest powierzchniowo suchy po 1/2 godziny i gotowy do nałożenia kolejnej warstwy po 2-3 godzinach. Lakierowana powierzchnia osiąga ostateczną twardość po około 2 tygodniach od aplikacji. W tym czasie należy unikać wywierania dużego nacisku na podłoże.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

Konserwacja:

Zalecane jest próbne malowanie na oddzielnym kawałku drewna, w celu sprawdzenia odpowiedniego koloru, kiedy produkt jest zabarwiony. Ostateczny kolor malowanej powierzchni zależy od rodzaju drewna, jego twardości oraz ilości nałożonych powłok. Lakier do pierwszej aplikacji rozcieńczyć wodą do 20-30%. Zazwyczaj pożądany rezultat uzyskuje się po nałożeniu 2 warstw. Powierzchnie należy zawsze lakierować po kilka naraz, aby uzyskać jednolity kolor. Konserwować powierzchnie lakierem Kiva Interior Lacquer lub podobnymi lakierami wodorozcieńczalnymi.
Nie czyścić wcześniej niż 1 miesiąc po aplikacji. Czyścić powierzchnie wilgotną szmatką, gąbką lub miękką szczotką i neutralnym detergentem (pH 6-8). Powierzchnia nie może pozostawać mokra po czyszczeniu. Bardzo brudne powierzchnie powinny być czyszczone detergentami alkalicznymi o lekkim odczynie (pH 8-10), z zastosowaniem szmatki, mopa lub gąbki. Płukać powierzchnię ostrożnie.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Puste puszki należy oddać do odzysku. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

Transport i składowanie:

Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). Chronić przed mrozem.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:  

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Należy zachować ostrożność podczas aplikacji i unikać długotrwałego kontaktu ze skórą oraz wdychania rozpylonego preparatu. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.