Beckers Panellack

farba do boazerii

Beckers Nature Panellack to wysokiej jakości wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa farba do boazerii o przezroczystym półmatowym wykończeniu. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, na którym tworzy gładką i łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię, która jest dodatkowo trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Wśród innych zalet Nature Panellack warto wskazać fakt, iż jest to jeden z nielicznych lakierów do drewna, który nie żółknie z upływem czasu.

Farba do boazerii Beckers jest przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania surowych powierzchni drewnianych, które nie są narażone na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych. Produkt szczególnie poleca się do stosowania na dużych powierzchniach drewnianych – boazerii, schodach, sufitach – oraz drewnianej galanterii eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń. Farba Beckers Nature Panellack może być również stosowana do renowacji starych wymalowań pod warunkiem, że podłoże zostało uprzednio odpowiednio przygotowane do nałożenia nowej warstwy farby do boazerii.

Przygotowanie podłoża
Powierzchnie niemalowane: Powierzchnia drewna powinna być dobrze przeszlifowana, sucha, wolna od tłuszczu i zanieczyszczeń. Dobry rezultat można osiągnąć, zwilżając drewno wodą i po jego wyschnięciu zeszlifowując podniesione włókna. Powierzchnie uprzednio malowane: W przypadku renowacji, należy całkowicie usunąć stare powłoki lakierowe, aż do surowego drewna, po czym przeszlifować powierzchnię. Pozostałości po bejcowaniu starannie umyć. Poszarzałe lub czarne drewno zeszlifować do naturalnego koloru. Nie malować powierzchni pomalowanych nieznanymi lakierami.

Sposób stosowania
BECKERS NATURE PANELLACK nie wymaga rozcieńczania. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. Lakier nakładać warstwami, w temperaturze powietrza i podłoża powyżej +10°C. Kolejne warstwy malować w odstępie 6-10 godzin. Lakier nakładać pędzlem z tworzywa sztucznego, wałkiem z krótkim włosiem lub metodą natrysku. W przypadku malowania lakierem zakolorowanym na wybrany kolor w systemie Tintingu, do malowania pierwszej warstwy należy wyrób rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Podwyższona temperatura i zmniejszona wilgotność powietrza skracają czas schnięcia lakieru. Szlifować międzywarstwowo papierem ściernym nr 240 lub 320. Całkowite wyschnięcie lakieru uzyskuje się po 72 godzinach. Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: Woda. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Kolor
Bezbarwny, można barwić w systemie barwienia Beckers.

Stopień połysku
Półmat i połysk.

Wydajność teoretyczna
Do 18 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.

Termin przydatności
24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

Opakowania
0,45 l; 0,9 l i 2,7 l

Ochrona środowiska
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające nienadające się do ponownego wykorzystania pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.

Wskazówki BHP i ppoż.
Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Transport i przechowywanie
Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia lub ciepła. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Parametry techniczne
Spoiwo: dyspersja akrylowa

Lepkość KW ø 4 mm: 20-25 s

Zawartość substancji stałych: około 35%

Gęstość: maks. 1,05 g/cm3

Produkt posiada Atest Higieniczny.