Tikkurila Valtti Opaque

tikkurila valtti opaque cena

Tikkurila Valtti Opaque to półmatowy impregnat do drewna w postaci farby akrylowej wzmocnionej związkami alkidowymi. Ze względu na swoje właściwości – powłoka impregnująca charakteryzuje się zwiększoną odpornością na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych – produkt jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania na zewnątrz.

Przystępna cena, podwyższona trwałość i typowa dla produktów Tikkurila łatwość aplikacji sprawia, że Valtti Opaque jest jedną z najczęściej i najchętniej wybieranych farb do impregnacji drewna. Idealnie sprawdza się w przypadku różnorodnych powierzchni i elementów drewnianych: okładzin drewnianych, boazerii zewnętrznej, drzwi, okien, parkanów, szop, domów z balii drewnianych, mebli ogrodowych i wielu innych.

Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za wyborem Valtti Opaque jest fakt, iż farba samoczynnie reguluje poziom wilgotności, dzięki czemu na pomalowanych powierzchniach nie powstają pęcherze, a warstwa zabezpieczająca nie pęka i nie łuszczy się. Impregnat zabezpiecza również drewno przed działaniem promieni UV.

ZASTOSOWANIE

Okładziny drewniane, deskowanie ścian zewnętrznych, drzwi, okna, parkany, płoty, szopy, domy z bali drewnianych, meble ogrodowe itp. Tikkurila Valtti Opaque może być stosowana na powierzchniach uprzednio bejcowanych lub malowanych farbami alkidowymi.


DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): ok. 37%, w zależności od koloru

Gęstość: 1,2 kg/l (ISO 2811)

Stopień połysku: półmat

Bazy: VVA i VC


KOLORYSTYKA Biała oraz odcienie z kart kolorów Tikkurila Facade i Vinha.


SPECYFIKACJA Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być oczyszczone i suche, bez śladów zabrudzenia tłuszczem, olejem, woskiem i innymi nieczystościami oraz pozbawione elementów luźno z nim związanych. Zaleca się stosowanie odpowiednich środków czyszczących oraz przeciwpleśniowych. Sęki oraz miejsca żywiczne należy pokryć specjalistycznym preparatem. Wszelkie pęknięcia, otwory po gwoździach i inne uszkodzenia należy wyrównać zalecaną do tego celu szpachlówką marki Tikkurila. Wszelkie nierówności na ścianach uprzednio malowanych farbami olejnymi lub szpachlowanych należy dokładnie zeszlifować i wyrównać. Przed przystąpieniem do gruntowania i malowania powierzchnie wymagają dokładnego przygotowania. Należy sprawdzić, czy okładziny drewniane, deskowania itp. są dobrze przymocowane za pomocą nierdzewnych elementów łączących. Uwaga: W miejscach żywicznych i na sękach może dojść do odbarwienia farby, szczególnie widocznego w przypadku jasnych odcieni. Wyjątkowej dokładności wymaga przygotowanie podłoży z takich gatunków drewna, jak dąb, teak, cedr, jodła Douglasa, mahoń, idigbo itp., które zawierają taniny rozpuszczalne w tłuszczach i w wodzie. Substancje te mogą wpłynąć negatywnie na proces schnięcia i utwardzania, osłabić przyczepność powłok powierzchniowych lub wywołać miejscowe odbarwienia. Gruntowanie: Należy zagruntować całą powierzchnię surowego drewna oraz miejsca odkryte na powierzchniach uprzednio malowanych za pomocą preparatu Tikkurila Valtti Super Guard. W przypadku drewna, w którym występują wycieki, należy zastosować preparat Tikkurila Otex Adhesion Primer, aby uniknąć plamienia wykończonej powierzchni. Wszelkie powierzchnie metalowe oraz miejsca, które mogą ulec korozji, należy zabezpieczyć preparatem gruntującym Tikkurila Everal Metal Primer. Uwaga: Należy zastosować gruntującą warstwę Tikkurila Valtti Super Guard na wszystkich zewnętrznych powierzchniach drewnianych, które nie były uprzednio poddane obróbce wstępnej lub nasycane próżniowo odpowiednim środkiem konserwującym do drewna. Nakładać obficie w miejscach zakończenia słoi.

APLIKACJA Metody: Pędzel lub natrysk. Do aplikacji Tikkurila Valtti Opaque najbardziej odpowiednie są pędzle z włosiem poliestrowym lub nylonowym. Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować końcówkę 0,018"-0,023". Rozcieńczanie: W razie potrzeby można rozcieńczyć wodą do 10%. Warunki aplikacji: Wszystkie powierzchnie malowane powinny być suche, zawartość wilgoci w podłożu poniżej 20%, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Malowanie: Dokładnie wymieszać farbę i nałożyć 2 warstwy Tikkurila Valtti Opaque na całą powierzchnię. Wydajność: 8-10 m2/l na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna; 4-8 m2/l na warstwę dla tarcicy. Grubość mokrej powłoki wynosi ok. 100-250 µm na warstwę, grubość suchej powłoki ok. 40-100 µm na warstwę. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury malowanej powierzchni, porowatości oraz zawartości wilgoci w podłożu. Czas schnięcia: W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba jest powierzchniowo sucha po upływie 1 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po upływie 2 godzin. Niskie temperatury oraz wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Czyszczenie narzędzi: Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.


OCHRONA ŚRODOWISKA Puste puszki należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, systemów wodnych, gleby.


WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ. Produkt drażniący, Xi. Zawiera: 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on, karbaminian 3-jodo-2-propynylobutylowy (0,14%) i tlenek cynku. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.


SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). Chronić przed mrozem.


OPAKOWANIA 0,9 l; 2,7 l; 9 l


Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.