Tikkurila Unica Super Lacquer

Uretanowo-alkidowy lakier do drewna

Szybkoschnący lakier uretanowo-alkidowy przeznaczony do wewnętrznych i zewnętrznych elementów drewnianych. Zawiera środki spowalniające proces żółknięcia spowodowany promieniowaniem UV. Produkt zakolorowany jest bardziej odporny na promieniowanie słoneczne niż produkt bezbarwny. Występuje w stopniach połysku: półpołysk i połysk.

Zastosowanie:

Meble i podłogi narażone na lekkie obciążenia mechaniczne. Może być również stosowany do lakierowania nadwodnych części łodzi.

Wielkość opakowań:

0,225 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l

Wydajność:

12-14 m2/l na warstwę. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości, zawartości wilgoci w podłożu i metody aplikacji.

Kolory:

Kolory z karty Tikkurila Interior Wood Finishes i Interior Wood Lacquers. Należy wykonać próbne lakierowanie na małej powierzchni w celu sprawdzenia koloru. Jeśli kolor jest zbyt ciemny, należy dodać bezbarwnego lakieru Tikkurila Unica Super Lacquer lub Tikkurila Everal Thinner 1050.

Dane techniczne:

  • Baza:

EP

  • Zawartość części stałych:

48%

  • Gęstość:

ok. 0,9 kg/l (ISO 2811)

  • Odporność na zmywanie:

Dobra, ze zwykłymi detergentami.

  • Odporność chemiczna:

Odporny na benzynę, naftę, benzynę lakową i denaturat, tłuszcze roślinne i zwierzęce, smary, tłuszcz. Nieodporny na inne, niż wymienione rozcieńczalniki.

  • Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC):

Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO.

Instrukcje stosowania:

Przygotowanie:

Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz. Przed lakierowaniem powierzchnie twardego drewna przetrzeć stosując Tikkurila Everal Thinner 1050.
Zawsze gruntować surowe drewno na zewnątrz stosując Tikkurila Valtti Super Guard.

Powierzchnie malowane: Przemyć powierzchnię preparatem Tikkurila Maalipesu i delikatnie spłukać wodą. Usunąć luźno związaną z podłożem powłokę farby lub lakieru stosując skrobak. Przeszlifować całą powierzchnię i usunąć kurz.

Warunki nakładania:

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do lakierowania powinny być suche, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Nie nakładać lakieru podczas silnego nasłonecznienia oraz w wilgotnych i chłodnych warunkach. Rozplanować pracę tak, aby powłoka lakieru mogła wyschnąć przed pojawieniem się wieczornej rosy.

Narzędzia nakładania:

Pędzel lub natrysk.

Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować dyszę 0,009'' - 0,013'' (0,230-0,330mm).

Rozcieńczanie:

Jeśli to konieczne, rozcieńczyć do 10% z użyciem Tikkurila Everal Thinner 1050.

Malowanie:

Dokładnie wymieszać przed użyciem. Gruntować niemalowane powierzchnie stosując lakier Tikkurila Unica Super Lacquer rozcieńczony do 20% za pomocą Tikkurila Everal Thinner 1050. Nakładać 2-3 cienkie i równe warstwy. Na ostatnią warstwę rozcieńczyć lakier, jeśli to konieczne, do 20%. Na uprzednio lakierowane podłoża nakładać 1-2 warstwy nierozcieńczonego lakieru Tikkurila Unica Super Lacquer. Delikatnie przeszlifować powierzchnię pomiędzy aplikacją kolejnych warstw.

Uwaga: Zawsze gruntować powierzchnie zewnętrzne stosując lakier Tikkurila Unica Super Lacquer o wysokim połysku.

Malowanie renowacyjne: Sprawdzić stan powłoki lakieru na zewnętrznych elementach drewnianych. Powierzchnie pomalowane produktem bezbarwnym należy częściej przemalowywać niż powierzchnie pomalowane produktem zakolorowanym. Jeśli poprzednia powłoka pomalowana była produktem Tikkurila Unica Super Lacquer, do renowacji mogą być stosowane lakiery o podobnych właściwościach.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50% zazwyczaj lakier osiąga pyłosuchość po 2 godzinach, suchość dotykowa po 6 godzinach. Możliwość szlifowania w ciągu 1-3 dni, przy wysychaniu powłoki w normalnych warunkach. Nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach. Całkowita twardość po ok. 4 tygodniach, zależnie od wentylacji, temperatury powietrza, wilgotności względnej i grubości powłoki lakieru. 

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić Tikkurila Everal Thinner 1050.

Konserwacja:

Najwcześniej 1 miesiąc po malowaniu można czyścić powierzchnię neutralnym detergentem (pH 6-8) używając miękkiej szczotki, gąbki lub szmatki. Bardzo brudne powierzchnie mogą być czyszczone detergentem o lekkim odczynie alkalicznym (pH 8-10) przy użyciu szmatki, mopa lub gąbki. Należy delikatnie spłukać powierzchnię po myciu.

Produkt osiąga ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po 1 miesiącu. Jeśli powierzchnia ma być czyszczona od razu po malowaniu, należy użyć miękkiej szczotki, szmatki lub mopa.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Nie wylewać do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia. Ciekły odpad produktu powinien zostać przekazany do jednostek zajmujących się zbieraniem tego typu odpadów. Ryzyko samozapłonu! Materiały służące do czyszczenia, takie jak czyściwo, papierowe ręczniki, które są zanieczyszczone produktem, a także pyły szlifiernicze zawierające produkt, mogą spontanicznie ulec samozapłonowi. Aby zapobiegać zagrożeniu pożaru, wszelkie zanieczyszczone materiały powinny być magazynowane w pojemniku nasączone wodą. Zanieczyszczone materiały powinny być usuwane z miejsca pracy, po każdym dniu pracy i magazynowane w wyznaczonym miejscu na zewnątrz. Należy usunąć jak najwięcej produktu z narzędzi przed ich myciem. Ciekły odpad produktu powinien zostać przekazany do jednostek zajmujących się zbieraniem tego typu odpadów. Puste opakowania powinny być oddane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Transport i składowanie:

Wytrzymuje niskie temperatury w trakcie przechowywania i transportowania. Źle zamknięte lub
pojemniki z resztkami farby nie wytrzymują długoterminowego przechowywania. Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID z powodu dużej lepkości produktu.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Produkt łatwopalny. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zawiera: oksym ketonu etylowo-metylowego i oktanian kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.