Tikkurila Maalipesu (Cleaning Detergent)

Środek czyszczący

Alkaliczny detergent do oczyszczania i przygotowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych przed malowaniem.

Zastosowanie:

Ściany, podłogi, meble, drzwi, płyty budowlane itp. Czyści niemalowane podłoża usuwając brud, tłuszcz, olej, wosk itp. Odpowiedni do czyszczenia twardych i połyskliwych powierzchni przeznaczonych do malowania. Nierozcieńczony środek czyści powierzchnię i tworzy matowe podłoże poprawiając przyczepność nowej powłoki. Nierozcieńczony preparat jest szczególnie zalecany do czyszczenia bardzo brudnych powierzchni, gdzie wymagana jest duża siła rozpuszczająca, bez ubocznych skutków stosowania agresywnych rozpuszczalników. Powierzchnie lateksowe i matowe mogą być poddawane działaniu preparatu rozcieńczonego wodą w stosunku 1 część Tikkurila Maalipesu: 10 części wody lub 1 część Tikkurila Maalipesu: 5 części wody.

Uwaga: Produkt nie jest polecany do metalowych pokryć dachowych oraz innych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej.

Wielkość opakowań:

1l, 3l, 10l

Dane techniczne:

  • Gęstość:

ok. 1 kg/l (ISO-2811)

  • Wartość PH gotowego roztworu:

ok. 12.5

Instrukcja stosowania:

Przygotowanie:

Chronić szkło i inne podłoża, które mogą zostać uszkodzone przez korozję w związku z wysoką alkalicznością produktu.

Warunki nakładania:

Nakładać nierozcieńczony środek na twardych i połyskliwych powierzchniach stosując pędzel, gąbkę lub kawałek materiału. Pozostawić środek na kilka minut. Zmyć powierzchnię stosując pędzel i ostrożnie spłukać wodą. Nierozcieńczony środek czyści powierzchnię i tworzy matowe wykończenie zwiększające przyczepność nowej powłoki. Lateksowe i inne powierzchnie matowe mogą być poddawane działaniu preparatu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:10. Rozcieńczony produkt Tikkurila Maalipesu (w stosunku 1:10) może być również użyty jako detergent czyszczący. W przypadku bardzo brudnych powierzchni rozcieńczyć w stosunku 1:5. Zmyć ostrożnie czystą wodą. Nałożyć Tikkurila Maalipesu na małej powierzchni testowej (rozcieńczony lub nierozcieńczony w zależności od użycia). Niektóre powłoki farb mogą zostać uszkodzone w przypadku stosowania zbyt mocnego stężenia detergentu.

Narzędzia nakładania:

Szczotka, szmatka do czyszczenia, gąbka, mop lub maszyna do czyszczenia podłóg.

Rozcieńczalnik:

Woda

Malowanie:

Nałożyć Maalipesu na małej powierzchni testowej. Aplikować nierozcieńczony środek na twardych i połyskliwych powierzchniach stosując pędzel, gąbkę lub kawałek materiału. Pozostawić środek na kilka minut. Zmyć powierzchnię stosując pędzel i spłukać wodą. Nierozcieńczony środek czyści powierzchnię i tworzy matowe wykończenie zwiększające przyczepność nowej powłoki. Powierzchnie matowe mogą być poddawane działaniu preparatu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:5. Podczas aplikacji stosować okulary ochronne i maskę. Niektóre powłoki farb mogą zostać uszkodzone w przypadku stosowania zbyt mocnego detergentu.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami:

Unikać wycieku do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste opakowania, jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Transport i składowanie:

Produkt klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). ADR/RID klasa 8, grupa pakowania III, UN1719 Chronić przed mrozem.

Oznakowanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem (we) nr 1272/2008:

Niebezpieczeństwo! Zawiera: wodorotlenek potasu; metakrzemian sodu, pięciowodny. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą albo pod prysznicem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zawiera: <5% anionowych środków powierzchniowo-czynnych, <5% fosforanów, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on Produkt posiada Atest Higieniczny.