Omega Biała Gipsowa Gładź Szpachlowa Dolina Nidy

Biała gipsowa gładź szpachlowa OMEGA jest nowoczesnym materiałem zaprojektowanym do ręcznego lub maszynowego wykonywania gładzi, na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Przeznaczona jest na typowe podłoża budowlane, takie jak tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, beton, płyty ścienne typu Pro-Monta oraz płyty gipsowo-kartonowe. Nierówne podłoża mineralne w szczególności pustaki i cegły: ceramiczne, silikatowe i z betonu komórkowego należy wcześniej wyrównać tynkiem. Stanowi doskonałe podłoże pod malowanie i tapetowanie. Zaprawy tej nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

•WŁAŚCIWOŚCI
Biała gipsowa gładź szpachlowa OMEGA produkowana jest na bazie gipsu syntetycznego, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących. Dzięki odpowiednio zestawionym dodatkom zaprawa ma przede wszystkim bardzo dobrą urabialność, jest plastyczna, łatwa w nakładaniu, rozprowadzaniu i wygładzaniu, bardzo dobrze poddaje się również obróbce już po związaniu, czyli szlifowaniu. Możliwość nakładania za pomocą mechanicznych urządzeń natryskowych pozwala na łatwiejszą i znacznie szybszą aplikację gładzi w porównaniu z metodą tradycyjną. Ostateczny efekt zastosowania gładzi OMEGA to idealnie gładka powierzchnia, o białym, jednolitym kolorze. Biała gipsowa gładź szpachlowa OMEGA jest materiałem ekologicznym i przyjaznym dla środowiska, zapewnia w pomieszczeniach korzystny mikroklimat, pozytywnie wpływający na zdrowie i samopoczucie człowieka.

•PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże pod gładź powinno być równe, mocne, stabilne, suche (max 3% wilgotności), nie zamarznięte i oczyszczone z resztek starych powłok oraz innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność gipsu. Podłoże pod gładź należy odpowiednio wcześniej przygotować. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagają gruntowania.
W przypadku płyt gipsowo kartonowych należy stosować się do zaleceń producenta płyt. Przy bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się zastosowanie bezbarwnego Preparatu gruntującego EURO-GRUNT. Podłoża gładkie, np. betonowe należy zagruntować Preparatem gruntującym INTER-GRUNT. Gruntowanie wykonywać zgodnie
z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

•PRZYGOTOWANIE MASY
Proporcje mieszania zależą od przewidzianego sposobu aplikacji. W przypadku nakładania ręcznego należy stosować ok. 0,4 litra wody na 1 kg suchej mieszanki, w przypadku nakładania mechanicznego (z wcześniejszym przygotowaniem zaprawy) max 0,5 litra wody na 1 kg suchej mieszanki. W obu przypadkach suchą mieszankę należy równomiernie wsypać do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, pozostawić na okres 2 – 3 minut, a następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. Masa nadaje się do użycia bezpośrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry około 60 minut. Nie zużyta zaprawa, po rozpoczęciu wiązania nie nadaje się do powtórnego zarobienia z wodą i należy ją odrzucić, ponieważ skraca czas wiązania następnego zaczynu.

•SPOSÓB UŻYCIA
Natrysk mechaniczny wykonuje się prowadząc lance urządzenia w odległości ok. 1 m od podłoża, poziomymi, zachodzącymi na siebie pasami. Przerwy w natrysku nie powinny przekraczać 60 minut, w przeciwnym wypadku kosz zasypowy i wężownicę należy opróżnić i przepłukać czystą wodą. Bezpośrednio po natrysku powierzchnię należy wyrównać za pomocą stalowej pacy.
Przy nakładaniu ręcznym masę szpachlową naciąga się równomiernie za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, silnie dociskając ją do podłoża.
W obu przypadkach, w razie konieczności nałożenia drugiej warstwy, należy odczekać do związania i wyschnięcia pierwszej. Maksymalna grubość warstwy wykańczającej nie powinna przekraczać 3 mm. Drobne nierówności można usunąć poprzez szlifowanie drobnym papierem lub siatką ścierną. Czas wysychania zależy od grubości warstwy, temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń.

•ZUŻYCIE
Średnio do wykonania gładzi zużywa się ok. 0,8 kg na 1m2 przy grubości warstwy 1 mm.

•NARZĘDZIA
Urządzenie do natrysku mechanicznego zalecane do aplikacji gładzi i szpachli, wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadłem, wiadro z elastycznego tworzywa, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa), urządzenie do mechanicznego szlifowania , papier ścierny lub siatka ścierna. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

•PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na worku. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w warunkach suchych. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.

•OPAKOWANIA
Worki papierowe 10 kg, 20 kg.
Paleta: 1000kg w workach 10 kg, 1080 kg w workach 20 kg.

•DANE TECHNICZNE
Proporcje mieszanki:
- nakładanie ręczne: ok. 0,4 l wody na 1 kg suchej mieszanki
ok. 4,0 l wody na 10 kg suchej mieszanki
ok. 8,0 l wody na 20 kg suchej mieszanki
- natrysk mechaniczny: max 0,5 l wody na 1 kg suchej mieszanki
max 5,0 l wody na 10 kg suchej mieszanki
max 10,0 l wody na 20 kg suchej mieszanki
Początek czasu wiązania: nie wcześniej niż 60 minut
Koniec czasu wiązania: nie więcej niż 180 minut
Warunki podczas prac: temperatura podłoża i otoczenia
od +5 oC do 25 oC
wilgotność w pomieszczeniu do 70%
Przyczepność do płyty gipsowo-kartonowej: 0,25 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie: 2,0 N/mm2
Ciężar nasypowy: ok. 1000 kg/m3
Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3
Maksymalna grubość jednej warstwy: 2 mm

•UWAGA
Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.